Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Из българското законодателство през изминалата седмица (5 - 9 октомври)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Изминалата седмица се оказа доста динамична откъм внасянето и приемането на промени в правната рамка.


Ето, какво всъщност се случи през (нормо)творческата седмица – 5 октомври – 9 октомври 2015 г.


I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 77 от 06.10.15 г., беше обнародван и влезе в сила:

  • Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския Червен кръст (БЧК), за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария".

Одобрените разходи по бюджета на МВР за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария във вид на имущество и транспортирането са на обща стойност 113 300 лв., в т.ч. за БЧК – 46 300 лв.

 

Към текста на постановлението.

Iа. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 78 от 09.10.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:


  • Постановление за допълнение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.

Вече Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ще събира такси за публикуване на издания. При присъждане на издателски код в зависимост от броя на цифрите в номера таксите ще варират от 5 лв. до 44 лв.


Към текста на постановлението.

                                                                                     ***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 7 октомври 2015 г. бяха приети следните актове:


1. Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Вносител - заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

В съответствие с приетите по-рано тази година промени в Закона за семейните помощи за деца. Правилникът по неговото прилагане урежда детайлно реда за отпускане на помощи на съжителстващи родители без сключен граждански брак. Също така се описват предпоставките за предоставяне на семейни помощи, когато те са в натура.


Правилникът посочва и кога и при какви хипотези се извършват задължителни проверки от дирекциите за социално подпомагане при отпускането и предоставянето на семейни помощи.


За повече информация.


IIa. В сайта на Министерски съвет беше публикуван и текстът на Решението на МС за одобряване на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

 

                                                                                        ***

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, е публикуван за обществено обсъждане:

 

1. Проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

-
Проектозаконът накратко – Цели се достигане на законово регламентиране на национален институционален механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете и неговото функциониране на различни равнища на управление,до ефективно провеждане на единна хоризонтална и интегрирана държавна политика в тази област с оглед ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на половете, до осигуряване на по-пълно съответствие на националното законодателство и практики с изискванията на Европейския съюз и международни договори, по които България е страна. Предвижда се това да създаде условия за ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на икономическия, политическия и обществения живот.


- Краен срок на обществените консултации - до 19 октомври 2015 г.
, включително.

 

 

За коментари и писмени становища и предложения.


 

                                                                                         ***

 

IV. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на закон:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ)

 

- Акценти – прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, което ще намали административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ и ще допринесе за повишаване прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ;

- Внесен от Министерски съвет на 07.10.2015 г.;


- Статус – разпределен на Комисия по правни въпроси (водеща), Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (участваща) и Комисия по бюджет и финанси (участваща)


- Предстоиразглеждане на проектозакона в зала на първо четене и гласуване.

 

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закон за регистър БУЛСТАТ.

 

- Акценти - Предвижда се въвеждане на задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и на местната администрация, хората, на които е възложено упражняването на публична функция, и организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения. Също така се предвижда цялостно намаляване на таксите, събирани от регистър БУЛСТАТ:


- Внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 г.

- Статус – внесен в зала за първо четене на 09.10.2015 г., приет на първо четене на 09.10.2015 г.;

- Предстои – разглеждане в съответните парламентарни комисии и внасяне в зала на второ четене.

 

3. Закон за изменение и допълнение на Закон за убежището и бежанците.

 

- Акценти - изрично се предоставя право на достъп до чужденците, търсещи закрила, от представители на ВКБООН,правителствениорганизации иНПО, адвокатиилица,предоставящиправнапомощисъвети, независимо къде се намира чужденецът - на ГКПП, в транзитна зона, в местазазадържанеили в домовезанастаняване.

- Внесен от Министерски съвет на 06.08.2015 г.

- Статус – внесен в зала за първо четене на 07.10.2015 г., приет на първо четене на 07.10.2015 г.;

- Предстои – разглеждане в съответните парламентарни комисии и внасяне в зала на второ четене.

 

 Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

01.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 – 28 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...