Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (12 октомври – 16 октомври)

Правна

 

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Динамичната нормо(творческа) седмица отново ни предложи важни промени. Ето кои бяха ключовите събития в периода 12 октомври – 16 октомври 2015 г.: 


I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 79 от 13.10.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:


  • Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Така възложителите на обществени поръчки, чийто предмет попада в списъка по Закона за интеграция на хората с увреждания*, ще бъдат длъжни да отделят тези поръчки в една или в няколкообособенипозиции, така че да запазят участието на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Това правило ще се прилага и в случаите, в които възложителите възлагат поръчки чрез публична покана.


Когато кандидатът или участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, той може да участва в ОП или за обособена позиция, при условие че може да изпълни 80 % от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност може да се ползват подизпълнители – също специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

 

*Чл. 30 ЗИХУ Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки.


Към текста на закона.

 

  • Закон за предучилищното и училищното образование

Модернизирана образователна система, която поставя в центъра детето при зачитане на неговите специфични потребности, способности и интереси. Повишават се ангажиментът и възможностите за активно участие на неправителствените организации в образователния процес.


Към текста на закона.


Iа. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 80 от 16.10.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:


  • Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Детайлизирана уредба на отпускането на помощи за съжителстващи родители без сключен граждански брак. Описват се предпоставките за предоставяне на семейни помощи, когато те са в натура. Посочени са и хипотезите, при които се извършват задължителни проверки от дирекциите за социално подпомагане при отпускането и предоставянето на семейни помощи.


Към текста на постановлението.

 

  • Закон за изменение на Закона за убежището и бежанците

Част от промените са свързани със създаването на нови мерки, прилагани спрямо чужденци, търсещи международна закрила. Когато местонахождението на членовете на семейството на чужденец с предоставена международна закрила е неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, Българския червен кръст и други НПО предприема действия за издирването им.


Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, получили международна закрила, се настаняват до навършване на пълнолетие в семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция при условията и по реда на Закона за закрила на детето.

 

                                                                                     ***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 13-и октомври 2015 г. бяха приети следните актове:


1. Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите за хора с увреждания.


Предвиждат се промени в критериите за получаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания. Така, всяко юридическо лице, което кандидатства за получаване на представителност, трябва да е регистрирано най-малко пет години преди подаване на заявлението по реда ЗЮЛНЦ или по реда на Закона за кооперациите. Необходимо е организацията да притежава най-малко петгодишен опит в областта на подкрепата на хора с увреждания.


Предвижда се завишаването на критериите за национално представителство на организациите да гарантира доказан капацитет за подкрепа на хората в неравностойно положение. Чрез въвеждането на механизъм за извършване на проверки при подаване на заявленията за получаване на национално представителство се цели да се гарантира равният старт на НПО на и за хората с увреждания.


За повече информация.


Към текста на постановлението.

 

2. Постановление за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по ОП „РЧР 2014-2020"

 

Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенция по заетостта на заети и безработни лица – представители на целевите групи по съответните проекти по ОПРЧР. Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, както и съответно само по един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.

 

АЗ ще изплаща на съответния доставчик на обучение за извършеното конкретно обучение средства, равни на номиналната стойност на предоставените ваучери на лицата за съответния курс.

 

За повече информация.


Към текста на постановлението.

 

                                                                                        ***

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:

 

1. Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище

 

- Проектът накратко – Предлага се одобряване на допълнителни трансфери в размер на 1 970 198 лв. за 2015 година за финансово осигуряване на дейностите по двете национални програми.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 28.10.2015 г., включително.

 

 

За коментари и становища.

                                                                                     ***

 

 IV. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на закон:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

 

- Акценти – Размерът на месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, да не бъде по-малък от 70 % от месечния размер на минималната работна заплата за страната за съответната година (към момента размерът на тази добавка се определя ежегодно със закона за държавния бюджет);

- Внесен: от група депутати на 14.10.2015г.;

- Статус разпределен на Комисия по труда, социалната и демографската политика (водеща);

- Предстои – разглеждане на проектозакона в зала на първо четене и гласуване.

 

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО)

 

- Акценти – Изменения в условията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие подформата на преотстъпенданък, предлагасезаконовият прагза ограничение на плащания в брой да бъде намален от 15000лв.на 5000 лв.;

- Внесен: от Министерски съвет на 13.10.2015г.;

- Статус разпределен на Комисия по бюджет и финанси (водеща);

- Предстои – разглеждане на проектозакона в зала на първо четене и гласуване.

  


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...