Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (19-23 октомври)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Въпреки предизборните вълнения от изминалата седмица нормотворческите промени не спряха своя темп. Ето какво ново се случи в периода 19 октомври23 октомври 2015 г.:

 

I. В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 81 от 20.10.15 г., бяха обнародвани и влязоха в сила:


  • Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания

Завишени са критериите за получаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания. Вече всяко юридическо лице, което кандидатства за получаване на представителност, трябва да е било регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на Закона за кооперациите най-малко 5 години преди подаване на заявлението и да притежава и най-малко 5-годишен опит в областта на подкрепата на хора с увреждания и др.


Към целия текст на постановлението. 

 

  • Постановление за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.


Ваучери за обучение на заети и безработни лица – представители на целевите групи по съответните проекти по ОПРЧР, ще се предоставят от Агенция по заетостта. Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само 1 ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само 1 ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност.


АЗ ще изплаща на съответния доставчик на обучение за извършеното конкретно обучение средства, равни на номиналната стойност на предоставените ваучери на лицата за съответния курс. Заплащането ще се извършва срещу представяне на ваучер и копие от документ, удостоверяващ успешно завършено обучение от съответното лице. Изискванията към доставчиците са детайлно описани в Постановлението

 

 

Към целия текст на постановлението. 

 

                                                                                    ***

 

II. На заседание на Министерски съвет от 20-и октомври 2015 г. беше приет следния акт:


1.Решение за определяне на управляващ и на сертифициращ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" по Европейски социален фонд.

За Управляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" кабинетът определи Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" към Министерството на труда и социалната политика.

 

Сертифициращ орган по програмата ще бъде Дирекция „Национален фонд" при Министерство на финансите.

 

За повече информация.


                                                                                       ***

 

III. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:

 

1. Проект на актуализиран план за управление на Национален парк „Рила" за периода 2015-2024 г.

 

- Краен срок на обществените консултации - до 18 ноември 2015 г., включително.

 

 

За коментари и становища. За контакти по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти", тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com.

 

                                                                                           ***

 

IV. На сайта на Министерството на правосъдието беше публикуван за обществено обсъждане:

 

  • Проект за изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

- Проектозаконът накратко – Предвижда се организациите за подкрепа на пострадали да предоставят подслон или друго подходящо временно настаняване на жертвите на престъпления, нуждаещи се от сигурно място поради непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране. Тези НПО ще имат допълнително задължение да обосновават в докладите си необходимостта от предоставяне на съответните форми на подпомагане.

 

- Дата на публикуване: 22.10.2015 г.

 

Към текста на законопроекта и мотивите към него.

 

 

 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...