Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (26-30 октомври)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Нормотворческа седмица 26 октомври 30 октомври 2015 г.:

 

I. На редовно заседание на Министерски съвет от 28 октомври 2015 г. беше прието следното решение за одобряване на:


  • Годишен доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето
В Доклада се сочи постигнатият напредък по отношение на социалните услуги за деца през изминалата 2014 година: разкрити са били 33 нови социални услуги, а общият брой на действащите социални услуги за деца и семейства в края на 2014 г. е бил 401.

Според доклада част от резултатите от реализирането на програмата са подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, включително чрез осигуряване на правото на децата да израстват в семейна среда. Сочи се още, че се е повишила информираността по отношение на рискове за децата, били са проведени кампании за безопасност на децата, констатирано се е подобрявал достъпът до образование, превенция на рисковете от насилие и злоупотреба и осигуряване на защита на децата

Целият текст на Доклада.

 

                                                                                      ***

 

II. На извънредно заседание на Министерски съвет от 30 октомври 2015 г. беше прието следното решение за одобряване на:

  • Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

- От 1 януари 2016 г.се увеличава размерът на минималната работна заплата на 420 лв., а от 1 януари 2017 г. - на 460 лв.


- Предвижда се основният акцент на политиката в областта на здравеопазването през 2016 г. да бъде подобряване функционирането на системата на база приетите промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за лечебните заведения.


- В системата на труда и социалната политика се увеличават средствата за персонал за 2016 г. с оглед запазване на административния капацитет и нормалното функциониране на административни структури към министъра на труда и социалната политика, предоставящи услуги в областта на социално подпомагане, заетостта и трудовите отношения.


- В областта на политиката за подпомагане на семействата с деца приоритет ще бъде подобряването на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане в отглеждането на децата в семейна среда. С Бюджет 2016 са предвидени средства във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за семейните помощи за деца, с които се предвижда насърчаване на отговорното родителство, въвеждане на еднократна помощ при осиновяване, определяне на по-висок размер на еднократната помощ при раждане на трето дете и определяне на общ размер на месечната помощ за отглеждане на дете в зависимост от броя на децата, за които се получава.

 

Към решението.  

 

  • Изменение на решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели през 2016 г.

- В сферата на социалните услуги през 2016 г. е предвидено увеличение средно с 2 % на стандартите за специализирани институции услуги, като се предвижда да отпаднат домовете за деца с физически увреждания. За социалните услуги, предоставяни в общността, стандартите са увеличени средно с 3%, като някои от тях запазват нивото си от 2015 година. Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление на местата в специализираните институции. В документа са разчетени средства за месечна помощ за ученик в социална услуга.


- Субсидираните бройки за читалищата се увеличават с 50 броя.

 

За повече информация. 

                                                                                         ***

 

III. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на закон:

 

- Внесен: от Министерски съвет на 30.10.2015 г.


- Предстои – да бъде разпределен по парламентарни комисии и разгледан в зала първо четене и гласуване.

 

  • Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

- Внесен: от Министерски съвет на 30.10.2015 г.


- Предстои – да бъде разпределен по парламентарни комисии и разгледан в зала първо четене и гласуване.

 

- Акценти – Изцяло нов закон, съответстващ на европейските източници на правото и съобразенс основните принципи на възлагане, установени в европейските директиви, допълнен с ефективен национален ред за възлагане на поръчки на ниски стойности, уреждащ правомощията на органите за контрол, включително на основния националенорган,чрезкойтосеосъществявадържавната политика в областта –Агенцията по обществени поръчки;

- Внесен: от Министерски съвет на 12.08.2015 г.;

- Статус внесен на 28.10.2015 г. (зала първо четене) и приет на 29.10.2015 г. (зала първо четене);

- Предстои – разглеждане на проектозакона от водещата парламентарна комисия и внасяне в зала второ четене. 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...