Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (9-13 ноември)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Изминанала седмица беше белязана с нови национални стратегии и планове за действие, приети от Министерски съвет. Какво друго ново се случи в периода 9 – 13 ноември 2015 г.? Ето и акцентите:

 

I. На заседание на Министерски съвет от 11 ноември 2015 г. (сряда) бяха приети следните актове:


1. Национална здравна стратегия 2020 г. – предложена за приемане от Народното събрание


Стратегията накратко – Актуализира се настоящата Национална здравна стратегия с оглед настъпилите законодателни промени и инициативи, свързани с развитието на системата на здравеопазване. Документът съдържа три приоритета за преодоляване на нарастващите предизвикателства пред здравето на българските граждани: 1.) създаване на условия за здраве за всички през целия живот; 2.) развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати; 3.) укрепване капацитета на общественото здравеопазване.


Заедно със Стратегията е актуализиран и Планът за действие, който включва финансови разчети. Всяка политика има разписани мерки със съответните индикатори, изпълнители, източници на финансиране, включително и с европейски средства.


За повече информация. 

 

2. План за действие „Предприемачество 2020 г. - България"


Планът накратко – с приемането на документа България се ангажира да предприеме дейности в 3 ключови области: 1.) Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриване на нови предприятия; 2.) По-добра административна и законодателна среда за дейността на предприемачите чрез отстраняване на съществуващите структурни пречки и осигуряване на подкрепа в решаващите етапи от жизнения цикъл на предприятията; 3.) Активизиране на предприемаческата култура за израстването на ново поколение предприемачи.


За насърчаване развитието на средата се предвижда въвеждане на обучение по предприемачество в образователната система и подкрепа за по-слабо представените групи сред предприемачите.


За повече информация. 

 

3. Решение за определяне на управляващ и на сертифициращ орган по Оперативна програма за храни и/или оснонво материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица


Решението накратко - Агенцията за социално подпомагане бе определена за Управляващ орган на Оперативната програма. За Сертифициращ орган по програмата бе определена Дирекция „Национален фонд" към Министерството на финансите.


Подкрепата по ОП ще се осъществява чрез два основни 2 вида дейности – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд. Ще се подпомагат лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, които са получили еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.


За повече информация. 

 

II. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане 

 

- Законопроектът накратко: Предвиждат се изменения в условията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък; Предлага се законово регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15000 лв. на 5000 лв.;

- Внесен: от Министерски съвет на 13.10.2015 г.;

- Статус: приет в зала за първо четене на 11.11.2015 г.;

- Предстои – да бъде разгледан в Комисия по бюджет и финанси и внесен в зала за второ четене и гласуване.

 
Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...