Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

1. Правото на сдружаване и какво се урежда в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

2. Може ли да се сдружават граждани, без да се регистрират по ЗЮЛНЦ?

3. Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии ЮЛНЦ ли са?

4. Културните и спортните организации ЮЛНЦ ли са?

5. Как държавата подкрепя ЮЛНЦ – данъчни облекчения, финансирания и други привилегии?

6. Кога държавата може да се намеси в дейността и вземането на решения в ЮЛНЦ?

7. Какви видове ЮЛНЦ предвижда ЗЮЛНЦ?

8. Каква е разликата между фондациите и сдруженията?

9. Кой може да бъде учредител на ЮЛНЦ?

10. Може ли общината и държавата да бъдат учредители и да участват в ЮЛНЦ?

11. Какво представляват върховните, управителните, изпълнителните и допълнителните органи на ЮЛНЦ?

12. Какви са правата и задълженията на членовете на сдружението и на членовете на органите на ЮЛНЦ?

13. Каква отговорност носят членовете на органите на ЮЛНЦ?

14. Може ли ЮЛНЦ да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това?

15. Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни ЮЛНЦ?

16. Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?

17. Може ли ЮЛНЦ да извършват политическа дейност?

18. Може ли ЮЛНЦ да извършват религиозна дейност?

19. Може ли ЮЛНЦ да извършват синдикална дейност?

20. Кога възниква ЮЛНЦ и как се регистрира?

21. Какъв е смисълът от регистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията?

22. От кой момент ЮЛНЦ може да поема права и задължения?

23. Колко време отнема регистрацията на едно ЮЛНЦ?

24. Как се правят справки и откъде може да се намери информация за вписани ЮЛНЦ?

25. Кога трябва да се заявят промени в Регистъра на ЮЛНЦ и какви са процедурите?

26. Какви допълнителни регистрации трябва да направят ЮЛНЦ след регистрацията в Регистъра на ЮЛНЦ?

27. Какви цели може да има ЮЛНЦ?

28. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?

29. Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ?

30. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

31. Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

32. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?

33. В кои случаи ЮЛНЦ подлежат на независим одит?

34. Как се учредява сдружение?

35. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?

36. Какво следва да се заяви за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията при регистрацията на сдружение?

37. Кой взема решенията в сдружението?

38. Как взема решения Общото събрание на сдружението?

39. Как взема решения Управителният съвет на сдружението?

40. Какви са вътрешноорганизационните актове на сдружението?

41. Кой, как и кога може да обжалва решения на органите на сдружение?

42. Как се учредява фондация?

43. Какво представлява Учредителният акт на фондацията?

44. Какво следва да се заяви за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията при регистрацията на фондация?

45. Какво представляват запазените права на учредителите при фондацията?

46. Кой взема решенията във фондацията?

47. Как вземат решения органите на фондацията?

48. Какви са вътрешноорганизационните актове на фондацията?

49. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?

50. Къде следва да се заяви, че ЮЛНЦ се е самоопределило в обществена полза?

51. Кога може да бъде отказано вписване от Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на обстоятелството, че ЮЛНЦ се е самоопределило в обществена полза?

52. Подлежи ли на отмяна определянето в частна или обществена полза?

53. Какви са законовите изисквания спрямо ЮЛНЦ в обществена полза?

54. Какво представляват годишният финансов отчет и годишният финансов доклад на ЮЛНЦ в обществена полза?

55. Какви са процедурата и сроковете за обявяване на годишните доклади и отчети на ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ?

56. Какво представлява „временно спиране на статута в обществена полза“?

57. Какви са последиците от системното неподаване на годишните доклади и финансови отчети на ЮЛНЦ в обществена полза?

58. Какви са правилата за избягване конфликта на интереси при разходване на имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза?

59. Какви са отношенията между ЮЛНЦ в обществена полза и държавата?

60. Какви задължения имат ЮЛНЦ в частна полза към държавата?

61. Кога се прекратяват ЮЛНЦ?

62. Кой може да иска прекратяване?

63. Какви етапи включва процедурата по прекратяване чрез ликвидация на ЮЛНЦ?

64. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?

65. Какви са изискванията за съхраняване на документация на ЮЛНЦ и къде се съхранява тази документация след тяхното прекратяване?