Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12

Стопанска дейност

Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ?

Може ли НПО да извършва стопанска дейност?

Какви могат да бъдат ползите за НПО от извършването на стопанска дейност?

Кои са законите, които регламентират стопанската дейност на НПО?

Превръща ли се НПО в търговец, ако извършва стопанска дейност?

Какви са изискванията за стопанската дейност на НПО?

Какво означава изискването за „свързаност” на стопанската дейност на НПО?

Какво означава изискването за „допълнителност” на стопанската дейност на НПО?

Какво означава изискването предметът на стопанската дейност да бъде регламентиран в устройствения акт на НПО?

Какво означава изискването средствата от стопанска дейност на НПО да се използват за постигане на нестопанските му цели?

Какво означава забраната НПО да разпределят печалба?

Трябва ли НПО да е в частна полза, за да може да извършва стопанска дейност?

Трябва ли НПО да премине през специална регистрация, за да може да извършва стопанска дейност?

Ако НПО предоставя услуги на членовете си срещу членски внос, това стопанска дейност ли е?

А ако предоставя услуги на членуващи или на нечленуващи в организацията лица срещу такса?

Ако НПО извърши само една сделка, налице ли е стопанска дейност и следва ли да се плаща данък? (например ако продаде офиса си)

От какъв тип дейност са приходите от спонсорство и рекламата – от стопанска или нестопанска дейност?

Може ли НПО да получава и отпуска заеми? В кои случаи отпускането на заеми от НПО ще се счита за стопанска дейност?

Кои видове търговски дружества са най-подходящи за учредяване от НПО?

Притежаването на дялове или акции в търговски дружества – стопанска дейност ли е? А участието на НПО в управлението на дружество?

Може ли НПО да използва средства от нестопанската си дейност (например дарения) за подпомагане и развитие на стопанската си дейност?

Какво може да прави НПО с печалбата от стопанската си дейност?

Какво означава приход от стопанска дейност и разход за стопанска дейност?

Как се използват средствата от стопанската за нестопанската дейност (например за съфинансиране на проекти или за покриване на нестопански разходи)?

Кой носи отговорност за извършване на стопанската дейност в НПО?

Кои органи контролират извършването на стопанската дейност от НПО?

Какви санкции могат да бъдат налагани на НПО и управителния му орган, ако нарушава законовите изисквания за стопанска дейност?

  Какви видове стопанска дейност може да извършва НПО?

Обществените поръчки стопанска дейност ли са?

Предоставянето на социални услуги стопанска дейност ли е?

Може ли НПО да извършва рекламна или издателска дейност?

Кога НПО реализира печалба от стопанска дейност и с какви данъци се облага тя?

Ако НПО продаде дарени стоки, получените средства ще се считат ли за приходи от стопанска дейност за данъчни цели?

Могат ли ЮЛНЦ да ползват данъчни облекчения при осъществяваната от тях стопанска дейност и за какво?

Получените от НПО дивиденти и ликвидационни дялове облагат ли се с данъци?

В кои случаи следва НПО да подават данъчни декларации, в какви срокове и пред кой орган?

В какъв срок следва да бъдат платени данъците, дължими по реда на ЗКПО?

Какви счетоводни документи следва да издава НПО за извършваните от него стопански дейности?

Трябва ли НПО винаги да издава фактури на своите клиенти?

Задължително ли е НПО да има касов апарат и кога НПО следва да издава касови бележки / фискален бон?

Кога е препоръчително стопанската дейност на НПО да бъде извършвана чрез отделно дружество?