Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
12Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ?

В ДОПК няма изискване ЮЛНЦ да уведомяват НАП за открити и закрити банкови сметки. Съгласно чл. 25 от ЗНАП обаче, самите банки са длъжни да уведомяват НАП за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ в 7-дневен срок от датата на откриването, съответно закриването им. Също така трябва да се има пред вид, че органът по приходите и публичният изпълнител, при изпълнение на своите правомощия, има право да изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина. Тази информация представлява защитена данъчна и осигурителна информация и органите по приходите са длъжни да я използват само в рамките на своите правомощия и да я разкриват само в определените в закона случаи. В случай, че е необходима информация за движението на суми по банковите сметки на задължените лица, то органите на НАП са длъжни да преминат през специалната процедура за разкриване на банкова тайна по разрешение от съда, освен, ако лицата изрично не се съгласят да предоставят тази информация.