Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
221. Правото на сдружаване и какво се урежда в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

Правото на сдружаване е основно конституционно право на гражданите. То се упражнява чрез създаване на обединения на граждани, които си поставят различни нестопански по своя характер цели – образователни, правозащитни, политически, религиозни и др. Създадените обединения от граждани могат да имат качеството юридическо лице, т.е. организационна форма, призната от правния ред. Според вида и целите си тези обединения могат да бъдат сдружения, фондации, политически партии, синдикати, вероизповедания, читалища и други. От друга страна, законодателството не забранява подобни обединения да съществуват и като неформални структури на гражданското общество, които на основата на свободата на договарянето чрез споразумение между отделните граждани да имат собствени правила за начина, по който ще постигат поставените от тях нестопански цели.

ЗЮЛНЦ е общ закон, който регламентира основните форми на ЮЛНЦ – фондация и сдружение. За другите видове юридически лица с нестопанска цел има отделни закони – Закон за политическите партии, Закон за вероизповеданията, Закон за народните читалища и други. Партиите, вероизповеданията и синдикатите са специални видове ЮЛНЦ и специалните закони, които ги уреждат, препращат към ЗЮЛНЦ за неуредените въпроси или за режима на регистрацията им.

ЗЮЛНЦ урежда необходимите правни стъпки за придобиване и загубване качеството на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – учредяване, регистрация, устройство, дейност и прекратяване. Със ЗЮЛНЦ се въвежда за първи път делението на организации в обществена и частна полза и свързаните с това разлики при тяхното възникване, структура, дейност и прекратяване. Според общите положения в закона ЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната им дейност и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. ЮЛНЦ, регистрирани по общия ред на ЗЮЛНЦ, не могат да извършват политическа, религиозна и синдикална дейност. Както бе споменато по-горе, за тези особени видове ЮЛНЦ следва да се спазят специалните изисквания на законите, които ги регламентират.

С измененията в ЗЮЛНЦ от септември 2016 г. на законово ниво се предвиди засилване на ролята на държавата в подкрепа развитието на гражданското общество. Освен чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, е предвидена възможността за предоставяне на публични средства за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи с обществено значение. Съгласно промените в ЗЮЛНЦ Министерски съвет следва да приеме и периодично да актуализира Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.