Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
122. Може ли да се сдружават граждани, без да се регистрират по ЗЮЛНЦ?

Подобна възможност е свързана с конституционното право на сдружаване и свободата под каква форма това да бъде направено. Неформалните обединения на граждани не се регистрират по ЗЮЛНЦ. На общо основание гражданите могат да се обединяват, без това да е свързано с възникването на отделен правен субект. Неформалните обединения имат свободата да определят как да се организират, без да е необходимо спазването на формални процедури. При регистрираните по ЗЮЛНЦ организации има възникнал нов субект – юридическо лице, отделен от лицата, които са го създавали, членуват в него или формират органите му. Този нов правен субект може самостоятелно да встъпва в отношения с трети лица, да поема права и задължения, да има и управлява собствено имущество.

При неформалните обединения няма отделен правен субект. Те не могат да действат като една отделна организация, която от свое име да участва в гражданския оборот, а поеманите права и задължения са от името и за сметката на отделните лица, участващи в обединението.