Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
123. Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии ЮЛНЦ ли са?

Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии са отделни форми на обединения на гражданите, които се различават както по отношение на предмета на извършваната дейност, така и по поставените цели. Именно тези особености са основанието за приемане на различни нормативни актове, които регулират съответния вид организации. В преходните и заключителните разпоредби на ЗЮЛНЦ изрично е поставено изискване организациите, които имат за цел извършването на политическа, синдикална и религиозна дейност, да се уреждат с отделен закон.

Според Закона за народните читалища народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всякакви физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Те са особен вид ЮЛНЦ, на които са възложени специални културно-просветни функции. Читалищата придобиват качеството на юридическо лице с вписването им в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Според Кодекса на труда на синдикалните организации са възложени функции по защита правата на трудещите се и представителство на техните интереси. Въпреки че според кодекса спрямо тях се прилага редът за регистрация на сдруженията с нестопанска цел, синдикалните организации са отделен вид юридически лица, които по силата на закона имат други цели и задължения. Синдикалните и работодателските организации се регистрират в окръжния съд по седалището им.

Според Закона за политическите партии политическите партии са доброволни сдружения на български граждани с избирателни права, които съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини. За неуредените в специалния закон въпроси се прилага ЗЮЛНЦ. Това обаче не превръща политическите партии в сдружения с нестопанска цел. Те имат конституционно и законово определени функции, които ги отличават от ЮЛНЦ. В самия конституционен текст е направено това разграничение: сдруженията на гражданите, включително синдикалните организации, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. Политическите партии се вписват в регистрите на окръжните съдилища по седалището им.

Според Закона за вероизповеданията вероизповедание е съвкупността от верски убеждения и принципи, религиозната общност и нейната религиозна институция. „Религиозна общност“ е доброволно обединение на физически лица за изповядване на дадена религия, извършване на богослужение, религиозни обреди и церемонии. „Религиозна институция“ е регистрираната в съгласие със Закона за вероизповеданията религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои ръководни органи и устав. Софийският градски съд води публичен регистър на вероизповеданията със статут на юридически лица. Предвидена е възможност след предварително съгласие на съответната религиозна институция да могат да се създават отделни ЮЛНЦ за подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание, които нямат право да осъществяват дейност, представляваща публично практикуване на вероизповедание. От изложеното може да се направи изводът, че вероизповеданията не са ЮЛНЦ, а са особен вид юридически лица, които се регулират от разпоредбите в Закона за вероизповеданията.