Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
251.03. Организации, уредени със специален закон – партии, читалища и религиозни, културни, спортни и синдикални организации

Читалища

 

Според Закона за народните читалища народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всякакви физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Те са особен вид ЮЛНЦ, на които са възложени специални културно-просветни функции. Читалищата придобиват качеството на юридическо лице с вписването им в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


Синдикални организации

 

Според Кодекса на труда на синдикалните организации са възложени функции по защита правата на трудещите се и представителство на техните интереси. Въпреки че според кодекса спрямо тях се прилага редът за регистрация на сдруженията с нестопанска цел, синдикалните организации са отделен вид юридически лица, които по силата на закона имат други цели и задължения. Синдикалните и работодателските организации се регистрират в окръжния съд по седалището им.


Политически партии

 

Според Закона за политическите партии политическите партии са доброволни сдружения на български граждани с избирателни права, които съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини. За неуредените в специалния закон въпроси се прилага ЗЮЛНЦ. Това обаче не превръща политическите партии в сдружения с нестопанска цел. Те имат конституционно и законово определени функции, които ги отличават от ЮЛНЦ. В самия конституционен текст е направено това разграничение: сдруженията на гражданите, включително синдикалните организации, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. Политическите партии се вписват в регистрите на окръжните съдилища по седалището им.


Религиозни организации

 

Според Закона за вероизповеданията вероизповедание е съвкупността от верски убеждения и принципи, религиозната общност и нейната религиозна институция. „Религиозна общност" е доброволно обединение на физически лица за изповядване на дадена религия, извършване на богослужение, религиозни обреди и церемонии. „Религиозна институция" е регистрираната в съгласие със Закона за вероизповеданията религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои ръководни органи и устав. Софийският градски съд води публичен регистър на вероизповеданията със статут на юридически лица. Предвидена е възможност след предварително съгласие на съответната религиозна институция да могат да се създават отделни ЮЛНЦ за подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание, които нямат право да осъществяват дейност, представляваща публично практикуване на вероизповедание. От изложеното може да се направи изводът, че вероизповеданията не са ЮЛНЦ, а са особен вид юридически лица, които се регулират от разпоредбите в Закона за вероизповеданията.


Културните организации

 

Културните организации са особен вид ЮЛНЦ. Това са организации, чиито основни дейности са свързани със създаването, разпространяването и опазването на културните ценности, напр. музеи, галерии, театри. По формата си на собственост културните организации биват държавни, общински, частни или със смесено участие. Дейност като частна културна организация могат да осъществяват лица, регистрирани по реда на Търговския закон, ЗЮЛНЦ или Закона за кооперациите. Това означава, че културната организация може да има някоя от правно-организационните форми, предвидени в тези закони – търговско дружество, фондация, сдружение или кооперация. Когато е регистрирана като фондация или сдружение, културната организация следва изискванията на ЗЮЛНЦ по регистрация, устройство и прекратяване. Специални закони като Закона за развитие и закрила на културата, Закона за културното наследство и др. регламентират дейността на съответната културна институция. В този смисъл, с оглед специфичната дейност и цели на културната организация се приема, че тя не е типично ЮЛНЦ.


Спортните организации

 

Спортните организации се регламентират в Закона за физическото възпитание и спорта. Спортните организации са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта. Спортните организации се делят на спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации. ЗЮЛНЦ е приложим по отношение на спортните организации, доколкото, за да възникне една спортна организация, е необходимо да бъде регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел съобразно неговите разпоредби. Изключение прави единствено възможността професионални спортни клубове да се регистрират, освен като сдружения, и като акционерни дружества, в който случай ще се прилага Търговският закон.


Виж още:

1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата;

1.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им?;

2.03. Могат ли НПО да извършват политическа, религиозна или синдикална дейност?