Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.04. Съвет за развитие на гражданското общество

С изменения на ЗЮЛНЦ от 2016 г. се регламентира, че към Министерски съвет се създава Съвет за развитие на гражданското общество, чиято основна задача е разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съставът на Съвета включва 15 члена. За председател на Съвета се определя заместник министър-председателя, отговорен за изпълнение на Стратегията, а останалите 14 членове са ЮЛНЦ в обществена полза, определени по прозрачна и състезателна процедура за номиниране и избор. Законът изисква тези ЮЛНЦ в обществена полза да имат опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие минимум 5 години.

 

Представителите на избраните за членове на Съвета организации не получават възнаграждение за дейността си. Те, организациите, които представляват в Съвета, както и свързаните с тях лица, също така не могат да участват с проекти за финансиране пред Съвета. Членовете на Съвета се избират с мандат от 3 години. Председателят на Съвета няма право да гласува при вземането на решения от Съвета. Останалите правила за дейността на Съвета се регламентират в правилник, приет от Министерски съвет.

 

Съветът има правомощията да:

  1. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;
  2. координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;
  3. предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на Стратегията за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението ѝ;
  4. събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;
  5. прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;
  6. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;
  7. определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.


За своята дейност Съветът ежегодно в срок до 30 юни се отчита пред Министерския съвет, като представя и отчет за изразходваните средства и постигнатите резултати.


Виж още:

1.05. Кога държавата може да се намеси в дейността и вземането на решения в НПО?;

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?