Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
201.06. Кой може да бъде учредител на НПО?

Учредители на ЮЛНЦ могат да бъдат:

  • български или чуждестранни дееспособни физически лица (всяко лице, навършило 18 години и което не е поставено под запрещение);
  • български или чуждестранни юридически лица. Учредители могат да бъдат всякакви юридически лица независимо от правно-организационната им форма – търговски дружества (ЕООД, ООД, АД, СД и др.), фондации, сдружения, кооперации.

Общината като отделно юридическо лице може да бъде учредител на ЮЛНЦ. Тя може да бъде учредител на ЮЛНЦ и съвместно с други физически или юридически лица. Особеност, свързана с участието на общини в ЮЛНЦ, е, че съгласно изискване в Закона за местното самоуправление и местната администрация тези ЮЛНЦ могат да са само за развиване на обществено полезна дейност. Решението за това общината да бъде учредител на ЮЛНЦ се взема от общинския съвет на съответната община.

 

Независимо че не е изрично регламентирано, държавата може чрез органите си да бъде учредител на ЮЛНЦ. Разбира се, за всеки конкретен случай трябва да се изследва какъв е органът в държавната йерархия, с какви правомощия разполага и как взема решението за учредяване или участие в ЮЛНЦ и дали няма някакви ограничителни разпоредби, препятстващи възможността му да бъде учредител на ЮЛНЦ.


Виж още:

1.07. Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?;

4.01. Как се учредява сдружение?;

5.01. Как се учредява фондация?