Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
201.07. Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?

Чужденците, които имат желание да извършват дейност с нестопанска цел в България, имат различни правни възможности за това. Те могат да бъдат учредители на ЮЛНЦ, да бъдат избрани като членове на органите на ЮЛНЦ, да бъдат назначени като изпълнителни директори или управители в ЮЛНЦ или да бъдат управители на клон на чуждестранно ЮЛНЦ. Всички тези възможности произтичат от липсата на ограничение в ЗЮЛНЦ по отношение на гражданството на лицата, които могат да са учредители, членове на органи или служители на ЮЛНЦ.

 

За лицата с чуждо гражданство, които имат виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни, могат да получат разрешение за продължително пребиваване, ако подадат заявление за извършване на нестопанска дейност. Основанието за това е в чл. 24, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България, а редът за подаване на заявлението е описан в Наредба №1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България, издадена от Министерство на правосъдието. Според нея за издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел лицата с чуждо гражданство следва да подадат молба-декларация до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България. Към молбата следва да бъдат приложени и следните документи на български език:

  • подробен план за определяне на предмета и целта на дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение;
  • документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността;
  • препис от решението на съда, ако има съдебна регистрация;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско удостоверение;
  • други документи, които се изискват по силата на нормативните актове, регламентиращи съответния вид дейност с нестопанска цел, ако такива са необходими;
  • два броя снимки.

Министърът на правосъдието се произнася с решение в едномесечен срок от получаване на документите за издаване на разрешение или отказ, за което се уведомява кандидатът на посочения от него адрес. Разрешението, получено от министъра на правосъдието, е основание за чужденеца по смисъла на Закона за чужденците в Република България, да получи право на продължително пребиваване у нас, което е със срок до 1 година.


Виж още:

1.08. Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни НПО?;

1.10. Как се регистрира клон на чуждестранно НПО – необходими документи?;

1.23. Как се вписва действителният собственик на НПО в Регистъра на ЮЛНЦ?