Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.09. Как се регистрира клон на НПО – необходими документи ?

Клонът на всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – на сдружение, на фондация или на читалище – се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Клонът не е самостоятелно юридическо лице, а част от организацията-майка, и се легитимира с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на клон се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).


Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на клона в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 36 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.


РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЮЛНЦ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Стъпка 1: При откриването на клона на сдружението / на фондацията / на читалището подготвяте следния задължителен комплект от документи:


1) Протокол от Общо събрание на сдружение /Протокол от заседание на Настоятелството / Протокол от Общо събрание И Присъствен списък - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, в който се съдържат:

• Решението за откриване на клона;

• Решението за избор на лицето, определено за представляващ клона;


2) Копие (препис) от Протокола с Решението за откриване на клона и Присъствения списък, в което личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи и пр.) са заличени.


3) Съгласие и образец от подписа (т.нар. Спесимен) на лицето, определено за представляващ клона на ЮЛНЦ – с нотариална заверка на подписа на представляващия;


4) Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ клона;


5) Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява клона -  Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);


6)  Документ за платена държавна такса – 50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.


Важно! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.


Стъпка 2: Заявление Б2 (по образец) за вписване на обстоятелства относно клон – попълвате полетата с основната информация за клона:


• Идентификация – попълват се ЕИК-то и наименованието на организацията-майка;


• Допълнително заявление – „няма", освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват клона заедно (З1);


• Вид на вписването - „Първоначално вписване";


• (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо ЮЛНЦ (ако има двама или повече души, които представляват клона заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.


• (51) Седалище и адрес на управление на клон – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание.


• (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако клонът има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;


• (51а.) Наименование на клона – посочва се САМО частта от фирмата наименованието на клона, която го отличава от всички останали клонове на юридическото лице с нестопанска цел;


• (52а.) Основна дейност по КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълването на това поле не е задължително.


• (10а.) Представляващ клон на ЮЛНЦ – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите клона на ЮЛНЦ;    


• (54.) Обем на представителната власт – описва се начинът, по който лицето ще управлява и представлява клона на ЮЛНЦ, както е разписано в протоколното решение на компетентния орган;


• Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.


• Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.


• В полето „Приложения" се маркират кутийките „Приложени документи":


1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;


2. Документ за внесена държавна такса;


3. Образец от подписа на представляващия клона на юридическото лице с нестопанска цел;


4. Решение за откриване на клона


И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:


5. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;


6. Дописва се „Пълномощно".


• Накрая заявлението се подписва от заявителя.


ВНИМАНИЕ! Ако Заявление Б2 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява клона, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – www.brra.bg - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на сдружението.Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки" регулярно проверявате „По входящ номер на заявление" за регистрацията на клона. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида с ЕИК номер.


Виж още:

1.08. Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни НПО?;

1.33. Кога ни е нужен нотариус?;

1.10. Как се регистрира клон на чуждестранно НПО – необходими документи?