Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.10. Как се регистрира клон на чуждестранно НПО – необходими документи?

Клонът на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България е вид ЮЛНЦ, което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Клонът на чуждестранно ЮЛНЦ придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на клона на чуждестранно ЮЛНЦ се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

 

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на клона на чуждестранно ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 33х от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮЛНЦ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Стъпка 1: При учредяването на клон на чуждестранно ЮЛНЦ подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 

1) Документът*, установяващ съществуването на чуждестранното ЮЛНЦ, имената на лицата, които представляват чуждестранното ЮЛНЦ според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър), и начинът на представляване (например, такъв документ може да бъде Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган);

 

2) Протокол с Решение на чуждестранното ЮЛНЦ за откриване на клона - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;

 

3) Копие (препис) от Протокола с Решение на чуждестранното ЮЛНЦ за откриване на клона, в което личните данни (ЕГН-та, лични адреси, номери на лични документи, подписи и пр.) са заличени;

 

4) Учредителният акт или уставът на чуждестранното ЮЛНЦ, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранното юридическо лице в България;

 

5) Пълномощно* за овластяване на представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното ЮЛНЦ;

 

6) Образец от подписа на лицето, което представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел в България;

 

7) Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ клона на чуждестранното ЮЛНЦ;

 

8) Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява клона на чуждестранното ЮЛНЦ -Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);

 

9) Документ за платена държавна такса – 50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.

 

* ВНИМАНИЕ! Когато документът, установяващ съществуването на чуждестранното ЮЛНЦ, или нотариално завереното пълномощно за овластяване на представител на клона се издават от публичен орган в чуждестранната държава, е необходимо тези документи да бъдат легализирани като официални документи – с поставяне или не на апостил от компетентния орган на издаващата държава, превод на български език от заклет преводач и заверяване от Министерството на външните работи.

 

Важно! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

 


Стъпка 2: Заявление А18 (по образец) за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранното ЮЛНЦ – попълвате полетата с основната информация за клона на чуждестранното ЮЛНЦ:

 

• Идентификация – не се попълва при първоначална регистрация;

 

• Допълнително заявление – „няма", освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват клона на чуждестранното ЮЛНЦ заедно (З1);

 

• Вид на вписването - „Първоначално вписване";

 

• (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо клона на чуждестранното ЮЛНЦ (ако има двама или повече души, които представляват клона на чуждестранното ЮЛНЦ заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.

 

• (2.) Наименование на клона на чуждестранно ЮЛНЦ – на български език (без обозначение на вида „клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел") и на (4.) чужд език (посочва начинът, по който наименование се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително);

 

• (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание;

 

• (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако клонът има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;

 

• (6б.) Цели на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на чуждестранното ЮЛНЦ;

 

• Цели, които се осъществяват чрез клона на чуждестранното ЮЛНЦ – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава на клона на чуждестранното ЮЛНЦ;

 

• (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са посочени в Учредителния акт или Устава;

 

• (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност – САМО ако има такава - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;

 

• (6а.) Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълва се по желание.

 

• (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите клона (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател);

 

• (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Учредителния акт или Устава е написано „заедно и поотделно", това трябва да изпишете в полето „по друг начин".

 

• (54.) Обем на представителна власт – описва се начинът, по който избраният представляващ (например, Управител/Изпълнителен директор/Председател) представлява клона на чуждестранното ЮЛНЦ в България - преписва се дословно, както е посочен в Учредителния акт или Устава;.

 

• (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността.

 

• (22.) Чуждестранно ЮЛНЦ – попълва се информацията за чуждестранното юридическо лице –наименованието му, чуждестранният регистър и номерът, под който е вписан, дали е от държава-членка на ЕС или друга държава – посочва се коя, имената на представляващите чуждестранното ЮЛНЦ и начинът на представителство.

• Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.

 

• Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.

 

• В полето „Приложения" се маркират кутийките „Приложени документи":

 

1. Акт на компетентния орган по несъстоятелността, който е вписан по съответния ред според националния закон на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;

2. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

3. Документ за внесена държавна такса;

4. Документ, удостоверяващ името на лицето, което представлява чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър);

5. Документ, удостоверяващ начина на представляване на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;

6.Документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;

7.Образец от подписа на лицето, което представляват клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;

8.Пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел с нотариална заверка на подписа;

9.Решение на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за откриване на клона;

10.Препис от учредителния акт или устава на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

 

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:

 

11. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;

12. Дописва се „Пълномощно".

• Накрая заявлението се подписва от заявителя.

 

ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А18 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.

 


Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – www.brra.bg - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел.

 


Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки" регулярно проверявате „По входящ номер на заявление" за регистрацията на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида и ЕИК номер.


Виж още:

1.07. Как чужденци могат да извършват дейност с нестопанска цел в България?;

1.08. Какво представляват клоновете на местни и чуждестранни НПО?;

1.33. Кога ни е нужен нотариус?