Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?

Изборът на това в каква полза едно ЮЛНЦ ще осъществява дейността си е суверенно право на всяка организация. Законът говори за определяне на дейността, като има предвид самоопределяне на статута на всяка организация. Водещи при определянето на една организация в частна или обществена полза са целените резултати от нейната дейност. В ЗЮЛНЦ са посочени възможните цели, които една организация в обществена полза би могла да си поставя, а именно:

  • развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
  • развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
  • подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
  • защитата на човешките права или на околната среда;
  • други цели, определени със закон.

Няма пречка такива цели да си постави и една организация в частна полза, тъй като същественото при определянето е в чия полза ще отиват резултатите от дейността на ЮЛНЦ. Определянето в обществена полза води и до създаването на особени отношения между ЮЛНЦ и държавата. ЮЛНЦ в частна полза не се ползват от специална подкрепа от държавата и следователно върху тяхната дейност, въпреки че тя пак може да води до облагодетелстване на най-широк кръг лица, не се упражнява засилен контрол.


Кога става самоопределянето в частна/обществена полза?


При своето учредяване всяко ЮЛНЦ следва да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Определянето се извършва в устава или в учредителния акт и това обстоятелство се вписва в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в рамките на процедурата по първоначална регистрация на ЮЛНЦ. От момента на вписването се счита, че организацията е придобила статута, в който се е самоопределила – в частна, съответно в обществена полза.


ЗЮЛНЦ предвижда специално основание, въз основа на което Регистърът на ЮЛНЦ може да откаже вписване на обстоятелството, че ЮЛНЦ се е самоопределило в обществена полза – ако разпоредбите на устава или учредителния акт противоречат на разпоредбите на Глава трета „Юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност" (от чл. 37 до чл. 44в) от ЗЮЛНЦ. В тези случаи учредителите могат да изберат или да променят документите, като ги съобразят с Глава трета от ЗЮЛНЦ и да ги подадат наново в Регистъра на ЮЛНЦ, или да обжалват отказа за регистрация.


Ако една организация се е регистрирала като ЮЛНЦ в частна полза и впоследствие е взела решение да се преобразува в обществена полза, така промененото обстоятелство също следва да се заяви за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Редът за това е същият като при вписване на промени. В тези случаи, ако длъжностното лице по регистрация прецени, че уставът или учредителният акт на ЮЛНЦ не отговарят на Глава трета, също може да постанови отказ за вписване на промените. Ако обаче ЮЛНЦ се е вписало веднъж в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ, то не може да се преобразува след това в ЮЛНЦ в частна полза.


Виж още:

1.14. Какви са законовите изисквания спрямо ЮЛНЦ в обществена полза?;

1.16. Какви са отношенията между НПО в обществена полза и държавата?;

1.17. Какви задължения имат ЮЛНЦ в частна полза към държавата?