Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.15. Какви са правилата за избягване конфликта на интереси при разходване на имуществото на НПО в обществена полза?

ЗЮЛНЦ въвежда специални правила за предотвратяване конфликта на интереси при ЮЛНЦ в обществена полза. Това следва, от една страна, от спецификата при формирането на имуществото на тези организации, свързана с обстоятелството, че те могат да разполагат с публичен ресурс, а от друга страна, с възможностите им да ползват данъчни и други преференции. В този смисъл е необходимо законовото въвеждане на гаранции, че имуществото им няма да бъде разходвано в частен интерес.

 

Първата група от гаранции е свързана със специален ред за вземане на решение за безвъзмездно разпореждане с имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза, спрямо определени лица, а именно: 

  • лица от състава на органите на управление и техните съпрузи, роднините по определена линия и до определена степен;
  • лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  • юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
  • юридически лица, в които настоящите или бившите членове на органи или техните роднини са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

В Закона за политическите партии има абсолютна забрана за политическите партии да получават имущество от всякакви юридически лица, в това число и от ЮЛНЦ, независимо дали между двете организации има някаква връзка (институционална или членове на едното участват в органи на другото лице) или не. В този смисъл, макар и в разпоредбата на ЗЮЛНЦ, която регламентира особените изисквания за безвъзмездно разпореждане, да допуска хипотеза, в която подобно прехвърляне на имущество да е възможно, то следва да се приеме, че забраната в Закона за политическите партии има превес, тъй като тя е специална по отношение на ограниченията, предвидени в самия ЗЮЛНЦ.

 

Специалният ред за безвъзмездно разпореждане се изразява в законовото изискване подобно разпореждане да бъде предхождано от мотивирано решение на върховния орган на ЮЛНЦ в обществена полза, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове на този орган.

 

Втората група от гаранции е свързана със забраната ЮЛНЦ в обществена полза да сключват сделки с лица от състава на органите на управление и техните съпрузи, роднините по определена линия и до определена степен, освен при наличие на очевидна полза за организацията или ако тези сделки са сключени при общи условия, публично обявени. Законът не дава определение за „очевидна полза" и „общи условия, публично обявени". Очевидна полза за организацията е налице, когато дадена сделка е сключена при условия по-изгодни от тези, които съществуват на свободния пазар. Желателно е органът, компетентен да вземе решението за сключване на възмездни сделки (по принцип това е управителният орган, освен ако с устава или с учредителния акт не е предвидено друго), да се мотивира защо смята, че конкретната сделка е в „очевидна полза" на организацията. Сделки, сключени при публично обявени общи условия, са тези, които се сключват например с банки и застрахователни дружества или при публични тръжни процедури, или процедури за възлагане изпълнението на обществени поръчки.

 

Третата група от правила съдържа забрани за прехвърляне на имущество на ЮЛНЦ в обществена полза при ликвидация в полза на учредителите, настоящите и бившите членове, настоящите и бивши членове на органите, служителите, ликвидаторите, съпрузите и роднините до определена степен на някое от тези лица, както и юридическите лица, в които горните лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения. В този случай забраната е императивна и абсолютна, т.е. не е предвиден механизъм за нейното преодоляване.

 

В последната група от норми се включва гаранционен механизъм, който определя детайлно как следва да се постъпи с имуществото на ЮЛНЦ, което остава след удовлетворяването на кредиторите му при ликвидация.


Виж още:

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?;

1.18. Какво представлява „временно спиране на статута в обществена полза"?

1.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?