Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.16. Какви са отношенията между НПО в обществена полза и държавата?

ЮЛНЦ в обществена полза се регулират от закона – както по повод на тяхната регистрация, така и при осъществяването на дейността им.

 

Статутът на организация в обществена полза има правни и фискални измерения. Правните изисквания са дадени в ЗЮЛНЦ, който предвижда специални разпоредби при регистрацията на ЮЛНЦ в обществена полза: при сдруженията – минимален брой учредители, при фондациите – изискване за двустепенна форма на управление с колективен върховен орган. Предвидени са и особени задължения при ежегодното отчитане, както и възможността за текущ контрол спрямо организациите в обществена полза.

 

Фискалните измерения на статута се свеждат до възможностите държавата да подпомага ЮЛНЦ в обществена полза чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, предвидени в съответните специални данъчни закони. На първо място, това са данъчните облекчения за ЮЛНЦ в обществена полза и техните дарители, уредени в отделните данъчни закони:

 • По Закона за корпоративното подоходно облагане юридическите лица – дарители на ЮЛНЦ в обществена полза, могат да намалят финансовия си резултат до 10% с разходите си за дарения;
 • По Закона за данъците върху доходите на физическите лица годишният облагаем доход на физическите лица може да бъде намален до 5% с дарения, направени в полза на ЮЛНЦ, определени за извършване на обществено полезна дейност;
 • По Закона за местните данъци и такси ЮЛНЦ със статут в обществена полза са освободени от данък върху даренията за получените и предоставени дарения.

 

На следващо място фискалният статут намира проявление и във връзка с възможността за получаване финансова публична подкрепа за инициативи на ЮЛНЦ в обществена полза. С измененията на ЗЮЛНЦ, които са в сила от 1 януари 2018 г., се въведе изискване ежегодно да се предвиждат и разходват средства от държавния бюджет с цел насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ в обществена полза. Тези средства всяка година следва да бъдат предвиждани в Закона за приемане на държавния бюджет на Република България. Разходването им се осъществява по правила и ред, приети от Съвета за развитие на гражданското общество.

 

В много случаи, предвидени по действащото ни законодателство, статутът на общественополезна организация е изискване за извършването на определен вид дейност или за ползване на определени привилегии. По-долу са изброени няколко примера:

 • Според Закона за държавната собственост имоти или части от тях – частна държавна собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години на ЮЛНЦ в обществена полза без търг от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител;
 • По Закона за общинската собственост имоти – частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на ЮЛНЦ в обществена полза с решение на общинския съвет;
 • По Закона за предучилищното и училищното образование училищните настоятелства и настоятелствата към детските градини се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
 • Според Семейния кодекс посредничество при международно осиновяване на дете може да извършва само ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност;
 • По Закона за защита от дискриминация само ЮЛНЦ в обществена полза могат да предявят съдебен иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно искане;
 • Според Закона за защита на потребителите сдруженията на потребителите са сдружения за осъществяване на общественополезна дейност, вписани като такива в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията;
 • По Закона за меценатството организации, подпомагащи културата, са ЮЛНЦ в обществена полза, чийто предмет на дейност включва подпомагане на културата или на отделни културни области;
 • Според Закона за хазарта организатори на хазартни игри могат да са и юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и други;
 • Според Закона за съдебната власт при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, могат да представят на комисията, отговорна за разглеждането на кандидатурите, становища за кандидата, включително и въпроси, които да му бъдат поставяни.

Виж още:

1.17. Какви задължения имат ЮЛНЦ в частна полза към държавата?;

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?;

1.20. Какво представляват годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на ЮЛНЦ в обществена полза?