Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.17. Какви задължения имат ЮЛНЦ в частна полза към държавата?

ЮЛНЦ в частна полза следва да спазват общите изисквания за регистрация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

 

Относно данъчното им отчитане важат същите срокове при подаване на декларации и отчетност пред данъчните органи като при организациите в обществена полза (виж въпрос 32). За разлика от ЮЛНЦ в обществена полза ЮЛНЦ в частна полза не са освободени от заплащане на местен данък дарение за получените от тях дарения. Декларирането и заплащането на този данък е регламентирано в Закона за местните данъци и такси и в отделни наредби, приети от общинските съвети на общините.

 

В изпълнение на целите на регистърната реформа за подобряване на публичността, прозрачността и отчетността на всички ЮЛНЦ Агенция по вписванията е осигурила възможност и организациите в частна полза също да могат да обявяват годишните си финансови отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Нормативното основание за подобна възможност е регламентирано в чл. 18 от ЗЮЛНЦ. След измененията в Закона за счетоводството от 2019 г. обявяванетона ГФО на ЮЛНЦ в частна полза в Агенция по вписванията става задължително – чл. 38 от Закона за счетоводството, като срокът е 30 юни.


Виж още:

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?;

3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща?