Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?

Отчитането на дейността на ЮЛНЦ може да бъде разделено на два вида: отчитане в рамките на ЮЛНЦ и отчитане пред държавни органи.


Отчитане в рамките на ЮЛНЦ


ЗЮЛНЦ изисква управителният орган на ЮЛНЦ да изготвя отчет за дейността на организацията и да го представи пред върховния орган. Законът не съдържа изисквания относно формата на този отчет. Предвид функциите на управителния орган (да изпълнява решенията на върховния орган съгласно приетия от него бюджет и да организира и ръководи ежедневната дейност на организацията) отчетът следва да включва както информация относно конкретните програми, проекти и сделки, извършвани от името на организацията, така и относно разходването на финансовите средства и тяхното счетоводно отчитане. На следващо място законът не определя и конкретен срок, в който този отчет следва да бъде представян, и следователно това е въпрос на вътрешно решение на организацията. Такъв отчет може да бъде представян за всяка една календарна година или за периода на мандата на управителния орган или при поискване от върховния орган.


Отчитането на управителния орган пред върховния има отношение при преценката доколко възложените му задачи са били качествено изпълнени, съответно дали се оправдава даденото му доверие или не. Информацията от отчета може да бъде основание за промени в състава на управителния орган, както и за търсене на отговорност на членовете му, в случай че има констатирани злоупотреби или виновно неизпълнение на задълженията му.


В практиката много често отчетът за дейността на управителния орган включва и представянето за гласуване на отчетните документи, които организацията следва да подаде към различни държавни органи. Такива документи са годишният финансов отчет и докладът за дейността на организацията, ако е определена в обществена полза.


Отчитане пред държавни органи


Този вид отчитане обхваща изпълнението на задължения на ЮЛНЦ за ежегодно подаване на определени в други закони документи към следните държавни институции:


Национална агенция по приходите (НАП)


Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през предходната година, са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната година в срок до 31 март.


Годишна данъчна декларация се подава и когато за данъчния период, през който не е осъществявана стопанска дейност по смисъла на ЗКПО, възникне задължение за данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.


Годишна данъчна декларация не подават ЮЛНЦ (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които през предходната година не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане


Национален статистически институт (НСИ)


Отчитането пред НСИ има за цел събирането на статистическа информация за извършваната от ЮЛНЦ дейност през съответната календарна година. Отчитането се извършва чрез подаване на формуляр по образец пред териториалното статистическо бюро по седалището на ЮЛНЦ. От 2010 г. се предвиди възможността ЮЛНЦ, които подават и данъчна декларация пред НАП, да подадат едновременно с нея и формуляра до НСИ. ЮЛНЦ, които не са извършвали стопанска дейност през годината (т. е. не са длъжни да подават декларация пред НАП), подават само формуляра на НСИ пред териториалното статистическо бюро. Срокът, в който ЮЛНЦ следва да подадат формуляра пред НСИ, е също 31 март на годината, следваща тази, за която се отнася отчетът, независимо дали се подава чрез НАП или направо пред НСИ.


Отговорният за навременното подаване на формуляра е управителният орган на ЮЛНЦ. При неподаването му по надлежния ред и в срок на ЮЛНЦ може да бъде наложена имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева, а при повторно нарушение – от 2000 до 6000 лева.


Публикуване на годишни финансови отчети и годишни доклади от ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията


ЮЛНЦ, определени за извършване на обществено полезна дейност, имат задължението всяка година до 30 юни на годината, следваща отчетната, да публикуват годишен доклад за дейността в обществена полза, регламентиран в ЗЮЛНЦ и годишен финансов отчет, регламентиран в Закона за счетоводството. В случай че отчетните документи не бъдат подадени в Регистъра на ЮЛНЦ за две поредни години, в партидата на организацията следва да се отбележи „временно спрян статут в обществена полза". При системно неподаване на отчетните документи (3 или повече пъти се пропуска срокът) ЮЛНЦ може да бъде прекратено по решение на окръжния съд по седалището му.


Как се публикуват годишни финансови отчети (ГФО) от ЮЛНЦ в частна полза в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията


Наред с горните общи задължения за отчитане пред НАП и НСИ, ЮЛНЦ в частна полза също са длъжни в срок до 30 юни да обявят за публикуване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията годишния си финансов отчет за изминалата отчетна година съгласно изискванията на Закона за счетоводството. ЮЛНЦ в частна полза могат да обявяват своя ГФО в електронния Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на основание чл. 18 от ЗЮЛНЦ.


При подаване на Заявление Г2 за обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията вече няма не се изискват документи, които да доказват, че е била спазена процедурата за свикване и провеждане на заседание на компетентния за приемане на отчетите орган в ЮЛНЦ (напр., покани за общо събрание, списък на актуалните членове на сдружение, протокол от общо събрание и прочие). Удостоверяването, че процедурата е била спазена ще става с представянето на ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган.


Виж още:

1.20. Какво представляват годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на ЮЛНЦ в обществена полза?;

1.21. Какви са процедурата и сроковете за обявяване на годишните доклади и отчети на ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ?

3.28. Установяване на дължимия годишен данък върху печалбата – подаване на годишна данъчна декларация и изключения.