Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.20. Какво представляват годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на ЮЛНЦ в обществена полза?

Годишният доклад за дейността се изготвя в писмена форма, в свободен текст, подписва се от представляващия и се подпечатва с печата на организацията. ЗЮЛНЦ предвижда какво следва задължително да включва докладът:

 

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;


2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;


3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;


4. Финансовия резултат.


Информацията по т. 1 може да бъде обобщение на изпълняваните от организацията проекти и дейности, за които е получила безвъзмездно финансиране или е финансирала със собствени средства.


Годишният финансов отчет (ГФО) представя имущественото и финансовото състояния и финансовите резултати от дейността на НПО, паричните й потоци и собствения й капитал. ГФО се съставя на базата на национален счетоводен стандарт съгласно Закона за счетоводството. ГФО се заверява с подписа и печата на дипломиран счетоводител или на счетоводна фирма. Отчетът се подписва и от лицето, което представлява ЮЛНЦ, и се подпечатва с печата на организацията. В случаите когато ГФО подлежи на независим финансов одит, той се подписва и подпечатва и от лицензиран одитор.


Виж още:

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?;

1.21. Какви са процедурата и сроковете за обявяване на годишните доклади и отчети на ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ?