Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.21. Какви са процедурата и сроковете за обявяване на годишните доклади и отчети на ЮЛНЦ в обществена полза в Регистъра на ЮЛНЦ?

Срокове за обявяване на отчетите


Съгласно Закона за счетоводството ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни да заявят за обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията годишния си доклад за дейността и годишния си финансов отчет в срок до 30 юни на годината, следваща отчетната.


Заявление за обявяване на отчетите и приложения


Обявяването на годишни финансови отчети и годишни доклади се осъществява със Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2 (по образец). Към заявлението, освен годишния финансов отчет (ГФО) и годишния доклад за дейността (ГДД), се прилагат и техни копия, в които личните данни са заличени. Задължително към заявлението се прилага и Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя. Прилага се и документ за платена държавна такса.


Заявител и подаване на заявлението


Заявител може да бъде или законно представляващия ЮЛНЦ или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил годишния отчет, в който случай следва да представи нотариално заверено пълномощно. Подаването на заявлението може да се извърши лично от заявителя на място в Агенция по вписванията при подаване на документите на хартия или по електронен път.


Заявлението също така може да се подаде и от друго лице – пълномощник, но само на хартия. В този случай заявлението следва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя, към него да се приложи допълнително изрично писмено пълномощно, както и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), попълнена и подписана от пълномощника.


Такси


При обявяване на документите на хартиен носител се заплаща такса в размер на 40 лв. При обявяване по електронен път се заплаща такса в размер на 20 лв. Таксата се заплаща по банковата сметка на Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ НА ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА


Когато заявлението се подава от заявител – законен представител на ЮЛНЦ, той следва да:

 • Попълни и подпише заявление по Образец Г2 за обявяване на ГФО и ГДД;
 • Приложи ГФО и ГДД. Ако има лични данни, прилага се и второ копие на всеки от документите със заличени лични данни;
 • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган
 • Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
 • Платежно нареждане за внесена такса.


Когато заявлението се подава от счетоводител, който е съставител на ГФО, той следва да:

 • Попълни и подпише заявление по Образец Г2 за обявяване на ГФО и ГДД;
 • Приложи ГФО и ГДД. Ако има лични данни, прилага се и второ копие на всеки от документите със заличени лични данни;
 • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган
 • Приложи нотариално заверено пълномощно;
 • Приложи Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
 • Платежно нареждане за внесена такса.

 

Когато заявлението се подава от заявител – адвокат с изрично пълномощно, той следва да:

 • Попълни и подпише заявление по Образец Г2 за обявяване на ГФО и ГДД;
 • Приложи ГФО и ГДД. Ако има лични данни, прилага се и второ копие на всеки от документите със заличени лични данни;
 • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган
 • Приложи Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец).
 • Приложи копие от адвокатското си пълномощно;
 • Платежно нареждане за внесена такса

 

Когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно, той следва да окомплектова пакета с документи, както следва:

 • Заявление Г2, попълнено и с нотариално заверен подпис върху него на заявителя;
 • ГФО и ГДД. Ако има лични данни, прилага се и второ копие на всеки от документите със заличени лични данни;
 • ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, с която законният представител на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган
 • Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя;
 • Копие на изричното писмено пълномощно, с което заявителят го упълномощава да подаде документните в Агенция по вписванията;
 • Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която е попълва и подписва от пълномощника;
 • Платежно нареждане за внесена такса.

ИЗКЛЮЧНИЕ


ЮЛНЦ, които отговарят на условията за голямо предприятие следва да приложат и документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на ГФО И ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно неговите устройствени документи; Съгласно чл. 19 Закона за счетоводството „големи предприятия са тези, които към 31 декември на отчетния период надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души".


Виж още:

1.19. Какви отчети трябва да подава ЮЛНЦ, пред кого и в какви срокове?;

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?