Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.22. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?

Стъпка 1: Когато компетентният орган на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – Общо събрание / Управителен съвет / Настоятелство - вземе решения за промени в организацията, проверявате дали тези промени се отнасят до някое от обстоятелствата в списъка:

  1. Наименование;
  2. Цели и средствата за постигането им, предмет на допълнителната стопанска дейност;
  3. Седалище и адрес на управление;
  4. Органи, имена на членовете на управителния орган и срок на мандата;
  5. Имена и длъжности на лицата, представляващи организацията;
  6. Определяне за извършване на дейност частна в обществена полза.


Ако промените се отнасят до едно или повече от изброените обстоятелства от 1 до 6 - имате задължението да заявите тези промени в 1-месечен срок от деня на приемането им от компетентния орган в Регистъра на ЮЛНЦ.


Виж целия списък с обстоятелствата, които се вписват, и актовете, които се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ – в чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Стъпка 2: Попълвате заявлението, което се отнася до Вашето ЮЛНЦ (А15 – за сдружения / А16 – за фондации / А17 – за читалища / А18 – за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ). В началото на заявлението попълвате идентификационните данни и данните на заявителя/ите в него посочвате и вида на вписването „Промяна в обстоятелства"


След това - попълвате САМО полетата, в които има промени, например в:


• (6б.) Цели:

- Попълват всички цели, независимо колко от тях са изменени или допълнени;


• (6в.) Средства за постигане на целите:

- Попълват всички средства, независимо колко от тях са изменени или допълнени;


• (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност:

- Попълва се целият предмет на допълнителна стопанска дейност, независимо каква част от него е изменена или допълнена;


• (10а.) Представляващи:

- Попълват се данните на освободения/ите представляващ/и и се заявява за „Заличаване";

- Попълват се данните на новоизбрания/те представляващ/и;


• (11.) Начин на представляване:

-Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване", а после – посочва се новият начин на представляване;


• (12г.) Органи:

- Посочва се, първо, старият начин на представляване и се заявява за „Заличаване", а после – посочва се новият начин на представляване;

- Изписват се имената, първо, на старите органи, и се заявяват за „Заличаване", а после – посочват се новите органи ИЛИ само се допълват нови органи;


• (12д.) Органи на управление, дата на изтичане на мандата или начин, по който се определя мандатът:

- Попълват се данните на освободения състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и се заявява за „Заличаване";

- Попълват се данните на новоизбраният състав на управителния орган (членове на Управителния съвет на сдружение / Директор или Изпълнителен съвет на фондация / Управител на клон на чуждестранно ЮЛНЦ) и новият мандат;

- В случай на преизбиран управителен орган – попълва се само новият мандат;


ВНИМАНИЕ! Заличаването на дадено обстоятелство става, като срещу всяко съответно поле (в дясно на бланката на заявлението) маркирате с „Х" кутийката „Заличи".Стъпка 3: Към заявлението за промени прилагате писмените доказателства, които се изискват при приемането на конкретната промяна.


ВНИМАНИЕ! При подаване на заявление за вписване на промени в обстоятелства се заплаща държавна такса по сметката на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Платежното нареждане се прилага към Заявлението за променя в обстоятелства:

• При вписване на промени в обстоятелства - 30 лв. при подаване на документи на гише, съответно – 15 лв. по електронен път, с електронен подпис;Стъпка 4: Заявлението за промени се попълва и подписва от заявителя. Заедно с приложенията Заявление за промени се добавя към основното Заявление за пререгистрация.


ВНИМАНИЕ! Ако едно от променените обстоятелства е избирането на нов представляващ, то настоящото Заявление за вписване на промени в обстоятелства ще се подаде от новоизбрания представляващ.


Стъпка 5: Подавате Заявлението за вписване на промени и комплекта приложения в Регистъра на ЮЛНЦ в едномесечен срок от приемането на промените.


Виж още:

4.09. Свикване и провеждане на Общо събрание на сдружение;

5.09. Свикване и провеждане на заседание на Настоятелство на фондация;

1.33. Кога ни е нужен нотариус?