Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
201.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

Два са начините за подаване на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията – на гише или през сайта с електронен подпис.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ГИШЕ:


Стъпка 1: Подготвяте предварително комплекта от документи, който трябва да съдържа най-малко:


1. Заявление по образец (А15, А16, А17, А18, Б2, Б6, Б7, Г1, Г2, Г3, Д1, Ж1, З1);


2. Декларация по образец за истинността на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ;


3. Приложения – какви допълнителни документи трябва да приложите (напри., платежно нареждане, изменен Устав/Учредителен акт, Годишен финансов отчет и Доклад за дейността, Декларация за неактивност и прочие) зависи от избраната регистърна процедура.


Стъпка 2: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.


Стъпка 3: Ако регистърната процедура изисква плащането на държавна такса, първо проверявате какъв е размерът на таксата, плащате сумата по сметката на Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ и полученото платежно нареждане прилагате към заявлението. Плащането на държавната такса може да се извърши чрез ПОС терминал на гише в Регистъра на ЮЛНЦ, в банка или чрез електронно банкиране.

 

ВНИМАНИЕ! Държавна такса НЕ се дължи при:

  • Пререгистрация на ЮЛНЦ;
  • Подаване на заявления от читалища (във всички случаи);
  • Обявяване на Декларация за неактивност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;
  • Изпълнение на указания (със Заявление Ж1);
  • Подаване на Искане за изправяне на грешки и непълноти.


Стъпка 4: На гишето на Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията подавате целия комплект документи.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


Стъпка 1: Влизате в сайта на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ - www.brra.bg - през браузъра Internet Explorer.


Стъпка 2: Ако ползвате електронния си подпис за първи път – от колоната вляво влизате в секция „Тестово подписване" (най-отдолу).


Поставяте флашката на електронния подпис в компютъра и проверявате дали системата на сайта го разпознава. Ако е необходимо – инсталирате всички необходими актуализации.


Когато приключите успешно тестовото подписване, преминавате към следващата стъпка.Стъпка 3: От главното меню на сайта влизате в секция „Електронни услуги"


Ако пререгистрирате вече съществуваща организация – маркирате вида на заявлението (А15 /А16 /А17 /18), избирате опцията „Пререгистрация" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Ако регистрирате нова организация – маркирате вида на заявлението (А15 /А16 /А17 /А18 или Д1), избирате опцията „За първоначално вписване" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Ако вписвате промени в обстоятелства – попълвате ЕИК номера на организацията, маркирате вида на заявлението (А15 /А16 /А17), избирате опцията „Промяна на обстоятелства" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Ако обявявате документи и промени в документи – попълвате ЕИК номера на организацията, маркирате вида на заявлението (Г1, Г2 или Г3), избирате възможността „За първоначално вписване" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Ако вписвате клон, прекратяване и ликвидация, действителен собственик – попълвате ЕИК номера на организацията, маркирате вида на заявлението (Б2, Б2 или Б7), избирате опцията „За първоначално вписване" или „Промяна на обстоятелства" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Ако изпълнявате Указания по подадено заявление - попълвате ЕИК номера на организацията (освен ако е за първоначална регистрация), маркирате вида на заявлението (Ж1), избирате възможността „За първоначално вписване" и накрая - „Запиши и продължи" (най-отдолу вдясно).


Стъпка 4: Попълвате всички страници на необходимите места, прикачвате сканираните оригинали или заверени копия на документите към заявлението, както и тези със заличени лични данни и подписвате електронно.

 

Стъпка 5: Получавате входящ номер на заявлението, с което правите справки.ВНИМАНИЕ! Ако  искате да подадете Искане за изправяне на грешки и непълноти по грешно или непълно вписвани обстоятелства по партидата на Вашата организация – влизате в секция „Електронни услуги" и от колоната вляво избирате „Искане за изправяне на грешки и непълноти". Попълвате искането, прилагате необходимите документи, запазвате и подписвате електронно.


Виж още:

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?;

1.33. Кога ни е нужен нотариус?