Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?

Таксите, които се плащат при подаване на заявления в Регистъра на ЮЛНЦ, са утвърдени в Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията - Раздел II "а" - Такси, събирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

ВНИМАНИЕ! Читалищата са освободени от заплащане на държавни такси за вписвания на обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ.


ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ


  • Първоначална регистрация на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ:50 лв. /на гише/ или 25 лв. /по електронен път/
  • Вписване на променина сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ: 30 лв. /на гише/ или 15 лв. /по електронен път/
  • Обявяване на документи (годишни финансови отчети, годишни доклади за дейността, актуални устави и учредителни документи) на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ: 40 лв. /на гише/ или 20 лв. /по електронен път/
  • Запазване на наименование: 40 лв. /на гише/ или 20 лв. /по електронен път/
  • Издаване на удостоверения или на заверено копие на документ, както и за извършване на писмена справка: 5 лв. за първа страница и по 2 лв. - за всяка следваща
  • Предоставяне на оригинални електронни документи: 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща

 

БАНКОВА СМЕТКА НА РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ


Банковата сметка на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ е посочена в сайта - www.brra.bg.


Към март 2020 г. сметката, по която се извършват плащания за заявления на ЮЛНЦ, е:

Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

Банка: ТБ „ТОКУДА БАНК" АД

IBAN: BG36CREX92603114549401

BIC код: CREXBGSF


КАК ДА ПЛАТИМ ДЪРЖАВНАТА ТАКСА КЪМ РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ?


Плащането на държавната такса може да се извърши по 3 начина:

1. На ПОС терминал на гише в Регистъра на ЮЛНЦ (прилага се полученото нареждане);

2. В банка (прилага се полученото банковото платежно нареждане);

3. Чрез електронно банкиране (прилага се издаденото електронно платежно нареждане);

 

При извършване на плащането следва да се посочат:

1. Получателят - Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

2. Задълженото лице – името и ЕИК номера на организацията или имената на учредителя.

3. Основанието – първоначална регистрация, вписване на промени, ликвидация и прочие.

4. Сумата на държавната такса – в зависимост от вида на регистърната процедура

 

В доказателство на извършеното плащане се получава платежно нареждане, което задължително се добавя като приложение към съответното заявление (ако се предвижда плащане по него).


Виж още:

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?;

4.13. Кои документи на сдружение се обявяват е Регистъра на ЮЛНЦ?;

5.12. Кои документи на фондацията се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ?