Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.26. Получихме указания от Регистъра на ЮЛНЦ – какво да правим?

След всяко подадено заявление вписване, заличаване или обявяване на обстоятелства и документи в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се издава входящ номер. С този номер впоследствие може да правите справки в сайта www.brra.bg дали заявеното обстоятелство или документи са били публикувани по партидата на организацията. Имейл с потвърждение за получено заявление и неговия входящ номер се изпраща и на електронната поща, посочена в заявлението.

 

Ако при подаването на заявлението сте приложили всички задължителни документи и сте попълнили и подписали заявлението коректно, в рамките на до 3 работни дни заявената регистрация, променени обстоятелства, заличавания или документ по партидата на организацията ще бъдат вписани.

 

Ако, обаче, към заявлението не сте приложили всички документи, които се изискват по закон, или не сте платили дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще изпрати Указания на имейла или адреса, посочен в заявлението, за отстраняване на нередовността.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ

 

Длъжностното лице дава Указания за отстраняване на нередовност, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване:

 

1. Не са били приложени всички документи, които се изискват по закон (например, актуален списък на членовете на сдружението, покани за свикване на Настоятелство, протокол с взети решения за промени, вносна бележка за внесено учредително дарение и пр.);

 

2. Са били представени документи с нотариално удостоверен подписили с нотариално удостоверени подпис и съдържание, които не са въведени в базата данни на Информационната система по Закона за нотариусите и нотариалната дейност или представените документи не съответстват на въведените данни в Информационната система;

 

3. Са представени документи, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни „Население";

 

4. Когато не е била платена дължимата държавна такса.

 

КЪДЕ СЕ ОПОВЕСТЯВАТ УКАЗАНИЯТА?

 

Указанията се публикуват по партидата на организацията в поле „Указания" до 3 работни дни, считано от деня, следващ датата на подаване на заявлението. Същите се изпращат в срок и на имейла или на пощенския адрес, посочен от заявителя.

 

Указанията за нерегистрираните ЮЛНЦ се оповестяват на сайта наРегистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки".

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА

 

Законовият срок е 3 работни дни, считано от деня, следващ датата на постъпване на заявлението.

 

При всяко положение, обаче, след подаване на заявление трябва да проверявате партидата си в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ. Защото там в поле „Указания" служебно ще бъдат публикувани:

  • Номер на заявлението, по което са дадени указанията – това е входящият номер на основното заявление;
  • Дата, час и минути на даване на указанията;
  • Текстът на указанията
  • Срок за отстраняване на нередовностите - с конкретно посочени дата и час;

Ако организацията все още не е регистрирана и няма партида, то в секцията „Справки" -> „Указания" по входящия номер на заявлението можете да намерите отново данните за точния краен срок, до който следва да изпълните указанията.


В този срок заявителят може да отстрани нередовността и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със Заявление Ж1 по образец за изпълнение на указания. В него се попълват данните за заявителя и се прилагат изискуемите документи, както и Декларацията по образец за истинност на заявените за вписване обстоятелства.


МНОГО ВАЖНО! В полето „Приложения" на Заявление Ж1 се посочва входящият номер на предходното заявление, по което са дадени указанията.


При този случай постъпилите по делото на ЮЛНЦ други заявления не се разглеждат до извършване на вписването или постановяването на отказ по заявлението, по което са дадени указания.


За подаване на Заявление Ж1 за изпълнение на указания не се изисква заплащане на държавна такса.

 

ВАЖНО! Ако указанията не бъдат изпълнени в срока за отстраняване на нередовностите, длъжностното лице по регистрацията ще постанови отказ по заявлението.


Виж повече за основанията за указания – в чл. 92а от Наредбата за водене и съхраняване на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.


Виж още:

1.22. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?