Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.27. Получихме отказ от Регистъра на ЮЛНЦ – какво следва?

Ако към подадено заявление сте получили Указания за отстраняване на нередовности и не сте успели да представите изисканите документи или сте пропуснали срока за изпълнение на Указанията, длъжностното лице по регистрацията ще постанови отказ. Ако нередовностите по подаденото заявление са извън случаите, в които се дават указания, длъжностното лице може директно да постанови отказ.

 

ПОЛУЧИХМЕ ОТКАЗ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ - КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?


Получаването на отказ означава, че за да впишете заявената пререгистрация/регистрация/промяна/заличаване на обстоятелства/обявяване на документи на организацията, е нужно да подадете ново заявление и да заплатите нова държавна такса.


Към новото заявление прилагате само документите, които сте пропуснали да представите първоначално. В полето „Приложения" посочвате входящия номер на първото заявление. Маркирате кутийките, които кореспондират на посочените документи от предходното заявление, за да се ползват при разглеждане на настоящото, с изключение на:

  1. Декларацията за истинност на заявените за вписване обстоятелства по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРЮЛНЦ;
  2. Декларацията, че заявлението и приложените документи са предоставени от заявителя по чл. 13, ал. 5 от ЗТТРЮЛНЦ (ако е необходимо);
  3. Пълномощно (ако е необходимо);
  4. Документ за платена държавна такса (ако се изисква).


Изброените документи винаги се прилагат към новото заявление.


КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВА ОТКАЗЪТ?


Отказът винаги се публикува по партидата на организацията в поле „Дело" с обозначение на номера на заявлението, към което е постановено.


Изпраща се на имейл адреса, посочен в заявлението – не се изисква потвърждение за получаване; ИЛИ


Ако не е посечен имейл адрес - връчва се на заявителя на пощенския адрес за кореспонденция, посочен в заявлението. Изисква се потвърждение за получаване на отказа.


ОБЖАЛВАНЕ


Ако не сте съгласни с мотивите на отказа и считате, че той е неоснователен или неправилен (например, защото сте изпълнили получени указания в срок), имате правото да обжалвате отказа пред окръжния съд по седалището на организацията в 7-дневен срок от връчването му.


Жалбата може да се подпише и подаде от законния представляващ на организацията или от адвокат с изрично пълномощно.


Няма законово утвърдена бланка на жалбата, тя се подготвя в свободен текст с обозначение на: съда по седалище на организацията (пред който се обжалва), името, ЕИК номера и седалището и адреса на управление на организацията, имената на нейния представляващ, както и адреса за кореспонденция. В подкрепа на жалбата могат да се приложат и допълнителни писмени доказателства. Задължително към жалбата се прилага и платежно нареждане за платена държавна такса по сметката на компетентния съд, но само ако за разглеждане на заявлението е трябвало да се плати такса съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.


ВАЖНО! Размерът на държавната такса за разглеждане на жалбата е 50% от извършеното плащане към Регистъра на ЮЛНЦ.


Пример 1: Ако по първоначална регистрация на фондация със седалище в София, заявена на гише (50 лв.) в Регистъра на ЮЛНЦ, е постановен отказ, то държавната такса за разглеждане на жалбата от Софийски градски съд ще бъде 25 лв.


Пример 2: Ако по заявление за обявяване на Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността на сдружение със седалище Айтос, подадено с електронен подпис (20 лв.), е постановен отказ, то държавната такса за разглеждане на жалбата от Окръжен съд Бургас съд ще бъде 10 лв.


Жалбата се подава чрез Агенция по вписванията. Това означава, че жалбата се подава или с електронен подпис през сайта на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, или на гише в най-близкото териториално звено на Агенция по вписванията.


Веднъж постъпила в системата ѝ, Агенцията по вписванията изпраща незабавно на съда жалбата с приложенията към нея, както и доказателствата за връчването на отказа.


Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.


ВАЖНО! Ако съдът отмени отказа, постановява решение, с което дава задължителни указания на Агенция по вписванията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.


Резултатите от съдебното решение се отразяват по партидата на организацията в поле „Дело".


Виж повече за правилата за отказ и обжалването му – в чл. 24 – чл. 26 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Виж още:

1.22. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?;

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?