Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.28. Какви са изискванията за съхраняване на документация на ЮЛНЦ и къде се съхранява тази документация след тяхното прекратяване?

Изискванията могат да се разделят най-общо на две категории: законови изисквания и изисквания на финансиращи организации и дарители на съответното ЮЛНЦ.


Изискванията на финансиращите организации за съхранение за определен период на отчетните документи по разходване на получено финансиране са различни и обикновено варират от 3 до 10 години. В случай че ЮЛНЦ бъде прекратено преди изтичането на тези срокове, подходящо решение би било да бъде уведомена финансиращата организация за мястото и лицето/организацията, където съответните отчетни документи за извършеното финансиране са оставени на съхранение, и за срока за тяхното съхранение.


Сред законовите изисквания следва да се спомене изискването на Закона за счетоводството, който определя сроковете за съхранение на счетоводна документация.


Сроковете са: 

1. ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

2. счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.


Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител и в частни или държавни архиви при спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд.


В случай че ЮЛНЦ бъде прекратено преди да изтекат сроковете за съхранение на счетоводна документация и то няма правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Към разплащателните ведомости се прилагат:

  • трудови договори (заповеди за назначаване);
  • заповеди за преназначаване;
  • заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни;
  • заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Предаването на ведомостите се удостоверява от Националния осигурителен институт. Удостоверението се представя в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с искането за заличаване на ЮЛНЦ. Без представянето на това удостоверение Регистърът на ЮЛНЦ няма да впише заличаването на ЮЛНЦ.


Виж още:

1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?;

1.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?