Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
201.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?

ЮЛНЦ се прекратява:

  • с изтичането на срока, за който е учредено;
  • с решение на върховния си орган;
  • с решение на окръжния съд по седалището на ЮЛНЦ, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави, включително и когато системно не е подавало годишните си доклади и финансови отчети към Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията;

в) е обявено в несъстоятелност;

г) е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.


При прекратяване на ЮЛНЦ се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен, той се определя от окръжния съд по седалището на ЮЛНЦ. По отношение на реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно правилата на Търговския закон. Обявяването на ЮЛНЦ в ликвидация е обстоятелство, което следва да се заяви за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ. Това става с подаване на заявление по Образец Б6, като се следват общите изисквания за попълване, подписване и прилагане на съответни документи, разгледани при процедурата за вписване на промени (виж въпрос 25).


След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на ЮЛНЦ от Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


Виж още:

1.28. Какви са изискванията за съхраняване на документация на ЮЛНЦ и къде се съхранява тази документация след тяхното прекратяване?;

1.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?