Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.31. Кой може да иска прекратяване на ЮЛНЦ?

Случаите, в които трето лице може да се иска прекратяване на ЮЛНЦ, са следните:

  • когато то не е учредено по законния ред;
  • когато дейността му противоречи на Конституцията, законите и добрите нрави;
  • когато е обявено в несъстоятелност;
  • когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

Прекратяването в първите три хипотези става с решение на съда, което се постановява по иск на всяко заинтересовано лице или на прокурора. Освен това до прекратяване може да се стигне и след уведомление от Агенция по вписванията, че ЮЛНЦ в обществена полза системно не е подавало годишните си доклади и отчети. Преди да вземе решение за прекратяване, съдът следва да даде срок до 6 месеца, в който да бъдат отстранени основанията за прекратяването.


Дейността, противоречаща на Конституцията е самостоятелно основание за прекратяване на ЮЛНЦ. Обособяването й като отделно основание слага акцент върху пряката приложимост на конституционните разпоредби. Принципна постановка е, че правото на сдружаване може да бъде ограничено само в изключителни случаи, за да се защитят значими обществени интереси.


Съдържанието на използваното от закона понятие „добри нрави" следва да се използва ограничително. Само в случаите, когато без да се нарушават конкретни разпоредби на закона или Конституцията, се установява съществено противоречие в дейността на ЮЛНЦ с правила на морала, следва да се използват добрите нрави като основание за прекратяване. Според Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи едно от основанията за ограничаване на правото на сдружаване е в случаите на защита на здравето и морала на другите граждани.


Последното основание за прекратяване на ЮЛНЦ обхваща две хипотези – включването на ЮЛНЦ в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или наличието на данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма. То бе въведено с приемането на Закона за противодействие на тероризма, приет през 2017 г. И при това основание прекратяването става по решение на окръжния съд по седалище на ЮЛНЦ, но искането може да бъде отправено единствено от главния прокурор до съда, а не от окръжния прокурор, както е при останалите основания за прекратяване на ЮЛНЦ по решение на съда. Друга особеност е, че възможността за предоставяне на допълнителен срок на ЮЛНЦ за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици не се прилага в този случаи. Списъкът по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма се приема от Министерски съвет и включва физически и юридически лица, спрямо които е започнало наказателно дело, свързано с тероризъм или неговото подпомагане или финансиране, както и лица, за които има достатъчно данни, че извършват такава дейност. Когато прекратяването е било поискано поради наличието на данни, че ЮЛНЦ осъществява дейност за подпомагане на тероризма, това следва да бъде доказано в производството на прекратяване, като се имат предвид механизмите и информацията, събирана по Закона за противодействие на тероризма и другите приложими в тази хипотеза нормативни актове.


Виж още:

1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?;

4.14. Как се прекратява, ликвидира и заличава сдружение;

5.13. Как се прекратява, ликвидира и заличава фондация?