Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
231.32. Какво става с имуществото на прекратените ЮЛНЦ?

Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите на ЮЛНЦ в частна полза имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на ЮЛНЦ, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. Ако не съществуват лица, в полза на които да се разпредели имуществото или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на ЮЛНЦ. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното ЮЛНЦ.


Когато ЮЛНЦ е в обществена полза, са поставени известни ограничения. Законът определя, че самото ЮЛНЦ (което се прекратява) може да уреди в устава или в учредителния си акт реда за разпределянето на останалото имущество, като получател може да бъде ЮЛНЦ в обществена полза със същата или близка нестопанска цел на организацията, която се ликвидира. Ако така не бъде определен получателят, окръжният съд по седалище на организацията е компетентен с решение да определи ЮЛНЦ в обществена полза отново със същата или близка нестопанска цел, което да получи останалото след удовлетворение на кредиторите имущество. Ако по определени причини имуществото не бъде предоставено на някой от горните получатели, то се предава на общината, в която се намира седалището на прекратеното ЮЛНЦ, като тя е длъжна да го предоставя за извършване на общественополезна дейност, която е възможно най-близка до целите на прекратената организация. Имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

  1. учредителите и настоящите и бившите членове;
  2. лицата, били в състава на органите на ЮЛНЦ, и служителите му;
  3. ликвидаторите (освен дължимото възнаграждение);
  4. съпрузите на лицата по т. 1–3;
  5. роднините на лицата по т. 1–3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  6. юридическите лица, в които лицата по т. 1–5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Виж още:

1.29. Кога се прекратява ЮЛНЦ?;

1.28. Какви са изискванията за съхраняване на документация на ЮЛНЦ и къде се съхранява тази документация след тяхното прекратяване?