Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
232.01. Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ?

Дейността на ЮЛНЦ или „средствата за постигане на целите", с който термин борави ЗЮЛНЦ, е насочена към преследване и постигане на техните нестопански цели. Дейността представлява съвкупността от средствата, разбирани не като финансови активи или ресурси, а като действия, чрез които се преследват и постигат нестопанските цели.

 

Законът дава право на ЮЛНЦ да постигат своите цели по два основни начина – чрез извършването на нестопанска дейност, която е тяхната основна дейност, и чрез извършването на стопанска дейност, която е винаги допълнителна. Предметът на стопанска дейност включва стопанските средства, разбирани като отделни действия или сделки, насочени към постигането на нестопанските цели. Средствата за постигане на целите на ЮЛНЦ (определящи в съвкупност основната нестопанска дейност на организацията) и предметът на допълнителната стопанска дейност на ЮЛНЦ са обстоятелства, които подлежат на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.

 

В понятието „определяне на дейността" ЗЮЛНЦ влага възможността на организациите да се самоопределят като такива, извършващи дейност в частна или в обществена полза. Във всички случаи ЮЛНЦ са свободни да избират средствата за постигане на своите цели, като ограничения спрямо тяхната дейност може да се определят само със закон. Определянето на статута на ЮЛНЦ в частна или в обществена полза е обстоятелство, което подлежи на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.


Виж още:

1.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им?;

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?;

2.04. Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея?