Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
233.01. Как се осъществява данъчната регистрация и регистрация в НОИ на ЮЛНЦ и – процедура, обявяване на банкови сме?

ЮЛНЦ подлежат на обща регистрация за данъчни и осигурителни цели, но регистрацията не се извършва чрез подаване на декларация от страна на ЮЛНЦ, а служебно (за разлика от специалната регистрация по ЗДДС, виж по-долу). За данъчни и осигурителни цели, ЮЛНЦ се идентифицират чрез единния им идентификационен код (ЕИК) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. ЮЛНЦ са длъжни да посочват своя ЕИК и адреса си за кореспонденция в подаваните декларации и в кореспонденцията си с НАП, в издаваните от тях фактури, сключвани договори, както и в други случаи, когато това се изисква в нормативен акт.

 

ЮЛНЦ се регистрират в НОИ като осигурители. И регистрацията в НОИ се извършва служебно въз основа на данните в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и базите данни на НАП. НОИ управлява средствата на държавното обществено осигуряване (ДОО) и администрира задължителните осигурителни програми за инвалидност, старост и смърт, болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, безработица, както и информационното обслужване на осигурените лица за осигурителния им статус (с изключение на здравноосигурителния статус, който се проверява на сайта на НАП).

 

В ДОПК няма изискване ЮЛНЦ да уведомяват НАП за открити и закрити банкови сметки. Съгласно чл. 25 от ЗНАП обаче, самите банки са длъжни да уведомяват НАП за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ в 7-дневен срок от датата на откриването, съответно закриването им. Също така трябва да се има пред вид, че органът по приходите и публичният изпълнител, при изпълнение на своите правомощия, има право да изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина. Тази информация представлява защитена данъчна и осигурителна информация и органите по приходите са длъжни да я използват само в рамките на своите правомощия и да я разкриват само в определените в закона случаи. В случай, че е необходима информация за движението на суми по банковите сметки на задължените лица, то органите на НАП са длъжни да преминат през специалната процедура за разкриване на банкова тайна по разрешение от съда, освен, ако лицата изрично не се съгласят да предоставят тази информация.


Виж още:

2.06.Трябва ли НПО да премине през специална регистрация, за да може да извършва стопанска дейност?;

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?