Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.04. Облагат ли се с корпоративен данък приходи от проектно финансиране, дарения, спонсорство и реклама?

Проектно финансиране


В случаите, при които ЮЛНЦ получават средства по проекти, които са спечелили като изпълнител, не е налице печалба от осъществени сделки по чл. 1 от ТЗ и съответно тези средства не подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Когато, обаче, се осъществяват сделки, при които насрещните престации се договарят на пазарен принцип и целта е да се реализира печалба, тя се облага с корпоративен данък. Например, ако на ЮЛНЦ бъде възложено с договор за поръчка да изготви проект за възложителя срещу заплащане, ще е налице печалба от сделка по чл. 1 от ТЗ. Или с други думи, ако дейността "изготвяне на проекти" се осъществява с цел създаване на пазарния продукт "проект", който при реализация на пазара носи печалба, тази печалба подлежи на облагане с корпоративен данък.

 

Приходиот дарения и спонсорство


Даренията не са приходи от стопанска дейност и не подлежат на облагане с корпоративен данък. Дарението е безвъзмезден договор, при който дарителят прехвърля права без да получава нещо от надарения, но от своя страна надареният е длъжен да изяви своята воля, че приема подареното. В някои случаи дарението може да е с тежест, т. е. дарителят да предостави предмета на дарението срещу приемането на някакво насрещно морално задължение от страна на надарения. Такова насрещно задължение именно защото е морално не прави договора възмезден. Ясно е, че получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност. Дарението като сделка не попада в обхвата на чл. 1 от ТЗ, нито се извършва с цел реализиране на печалба.

 

Спонсорството няма изрична правна уредба. Обичайно, по силата на договора за спонсорство, спонсорираното ЮЛНЦ получава икономическа помощ (пари, предоставяне на материална база и др.) от спонсора за реализиране на своите нестопански цели, срещу което се задължава да рекламира спонсора като популяризира неговото име, търговска марка, дейността или продуктите му по подходящ начин. С оглед на това, че липсва изрична правна уредба на договора за спонсорство, страните по него сами определят своите права и задължения, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави. При договора за спонсорство винаги се уговаря размер на насрещна престация, което го отличава от дарението, при което е налице безвъзмездност. Насрещната престация обаче може да е имуществено нееквивалентна или еквивалентна на предоставената от спонсора икономическа помощ. В случаите, при които в съответствие с договора за спонсорство спонсорираното лице е длъжно да осигури насрещна престация, най-често реклама, еквивалентна на предоставеното от спонсора, тогава спонсорството следва да се квалифицира като търговска сделка и приходите да се обложат с корпоративен данък. Следователно е важно да се оцени колко би струвало, това което предоставя като насрещна престация спонсорираното ЮЛНЦ, за да се прецени, дали има еквивалентност. В случаите, в които ЮЛНЦ се задължава да извършва или не извършва нещо като насрещна престация (това, което се дължи), която е нееквивалентна на полученото, то тогава е налице договор за спонсорство, който от данъчна гледна точка не се различава от договора за дарение. В тези случаи, подобно на приходите от дарения, приходите от спонсорство не подлежат на облагане с корпоративен данък.

 

Приходи от реклама


Ако ЮЛНЦ поеме задължение да извършва реклама, срещу определена цена, то отчетеният приход ще се обложи като приход от стопанска дейност. Приход от стопанска дейност ще имаме и ако срещу реклама се получава нещо, имуществено еквивалентно на услугата по реклама. В този случай се прилагат правилата за търговска сделка съгласно чл. 286 от Търговския закон.


Виж още:

3.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама?

3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща? 

3.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?