Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама?

В случаите на спонсорство, дарение и реклама, фирмата, която плаща на ЮЛНЦ ще отчете разход. Този разход обаче има различно данъчно третиране по ЗКПО. Разходите за дарение за признати само в определените в закона случаи. Ако не попадаме в тези случаи, разходът за дарение не се признава за данъчни цели и с него се увеличава финансовия резултат (виж Част ІІІ). При реклама, фирмата, която я плаща прави разход, който нормално би бил свързан с осъществяваната дейност и следва да се признае за данъчни цели, когато е документално обоснован. При спонсорство, когато спонсорът получава еквивалентна насрещна престация, както в случаите на реклама, направеният разход следва да се признае за данъчни цели. Ако обаче това, което спонсорът получава от ЮЛНЦ, не може да се определи като еквивалентно на направения от него разход, би следвало данъчното третиране да е като в случаите на дарение.


Виж още:

2.08. Как се третират някои особени видове дейности – спонсорство, реклама, заеми, придобиване на дружествени дялове и акции, издателска дейност?

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация ?

3.09. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки и как се третират приходи от благотворителни базар?