Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
273.07. Как се третират приходи и съответно разходи, свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация?

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ и следователно не са облагаем приход по ЗКПО. Препоръчително е обаче в Устава на ЮЛНЦ да бъде предвидено, че членовете правят както встъпителни, така и последващи имуществени вноски, с които да се покриват разходи за нестопанската дейност, за да се избегнат евентуални спорове, дали последващите вноски не са дарения и съответно да се обложат с местен данък. Членският внос и даренията, които не са обвързани с условия, са текущ приход за периода на получаването. Отчитат се в отчета за приходите и разходите на нестопанската дейност и не подлежат на облагане с корпоративен данък. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 - „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ". Те се отчитат като текущ приход за периода, през който се отчетат разходите, свързани с изпълнението на условията по дарението. Учредителните дарения за основаване на фондация се отчитат като собствен капитал и не са облагаем приход по ЗКПО.

 

Членуването на търговско дружество в ЮЛНЦ, напр. организация на работодателите, стопанска камара и т. н., е свързано със стопанската дейност на търговското дружество. Ето защо членският внос би трябвало да се признава за разход за целите на корпоративното облагане. За счетоводни цели, ЮЛНЦ, за да удостовери разхода за членски внос при членовете, следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура, протокол, разписка и т.н.). Първичен счетоводен документ е този, който съдържа минималните реквизити чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.


Виж още:

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

3.20. Ако ЮЛНЦ получава само грантове или дарения и членски внос, подлежи ли на регистрация по ДДС?

2.02.Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?