Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.09. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки и как се третират приходи от благотворителни базар?

Съгласно чл. 1, т. 2 от ЗКПО, на облагане с корпоративен данък по този закон подлежи печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от Търговския закон. Продажбата на подарени стоки обаче, не попада сред така изброените сделки. Единствено покупката и продажбата на стоки, както и продажбата на стоки собствено производство е търговска сделка по смисъла на цитираната разпоредба. Следователно продажбата на дарени стоки не би следвало да се третира като търговска сделка, извършвана по занятие, доходите, от които подлежат на облагане. За целта обаче, ЮЛНЦ следва да разполагат с документи, които да доказват дарението на всяка една стока, която се продава.

 

Организирането на благотворителни мероприятия по своето същество представлява масова кампания за набиране на дарения. В подобни случаи каузата на благотворителното мероприятие е предварително оповестена. Получените срещу продадените вещи, съответно представени концерти средства се даряват на ЮЛНЦ с тежестта (условието) същите да бъдат разходвани за предварително обявената благотворителна кауза. Често ЮЛНЦ единствено организират благотворителните мероприятия, а събраните средства постъпват директно по сметки на бенефициента, в който случай не съществува съмнение, че ЮЛНЦ – организатор не действа в качеството на търговец, който сключва търговски сделки с цел печалба. Но дори и да постъпват по сметка на ЮЛНЦ, събраните средства не са реализирана печалба от търговски сделки, тъй като не е налице нито търговска сделка, нито дейност, чиято цел е реализирането на печалба. Например, ако ЮЛНЦ организира благотворителна разпродажба на рисунки на деца с увреждания, които тези деца предоставят за изложбата, то набраните по сметка на ЮЛНЦ средства не следва да формират облагаем приход. Разбира се, организаторът на благотворителния търг следва да представи всякакви документи, които да доказват, че рисунките не са били придобити от ЮЛНЦ чрез търговска сделка и съответно продадени.


Виж още:

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща? 

2.02. Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?