Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.12. Какво представляват авансовите вноски за корпоративния данък – изключения, намаляване, срокове и внасяне?

ЮЛНЦ, които осъществяват стопанска дейност, са длъжни да правят и авансови вноски в рамките на годината за корпоративния данък. Авансовите вноски са месечни, когато  нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв ., и тримесечни ако са повече от 300 000 лв.


Месечните авансови вноски се определят по формулата в чл. 86 от ЗКПО. Месечните вноски се определят на база на 1/12 от прогнозната печалба за текущата годината.. умножени по 10 на сто корпоративен данък. Тримесечните авансови вноски се определят на база формулата в чл. 87 от ЗКПО и се определят като една четвърт от прогнозната печална за текущата година се умножи по 10 на сто корпоративен данък. Авансовите вноски се декларират всяка година с годишната данъчна декларация

 

Месечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.


Изключения и намаляване


Авансови вноски не дължат новоучредените ЮЛНЦ, осъществявали стопанска дейност, за годината на учредяването им. Авансови вноски не дължат и ЮЛНЦ, чиито нетни приходи от продажби за предходната година, не превишават 300 000 лв.


ЮЛНЦ имат право да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски,. Промяната в авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.. Законът предвижда, че когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.


Лихвата за просрочие при намалени или неточно определени авансови вноски над допустимото се изчислява по формулата на чл. 89 от ЗКПО. Лихвата за съответната авансова вноска се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на годишния корпоративен данък или датата на подаване на годишната данъчна декларация в случаите, когато данък за внасяне не се дължи, но не по-късно от 31 март на следващата година.


Виж още:

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

3.14. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ подлежат на данъчно облагане?