Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.13. Как се третират разходи за командировки, наем, социални разходи и разходи в натура?

Командировки


За целите на облагането с корпоративен данък на ЮЛНЦ се признават счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с ЮЛНЦ или са наети от него по извънтрудови правоотношения, когато пътуването и престоят са извършени във връзка със стопанската дейност на ЮЛНЦ (чл. 33, ал. 1 от ЗКПО). Ето защо разходите, свързани с командироването на доброволец, нает по граждански договор, доколкото най-вероятно няма да са свързани със стопанската, а с нестопанската дейност на ЮЛНЦ, не би следвало да се признават при определяне на данъчната основа по ЗКПО, а следва да се признаят като счетоводен разход срещу съпоставимите приходи от нестопанската дейност. За целите на ЗКПО, чл. 33 не поставя ограничение за размера на разходите за пътуване и престой. Изисква се обаче тези разходи да са свързани със стопанската дейност и да са документално обосновани. Ето защо дневните пари например могат да превишават размерите, предвидени в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки в страната и чужбина, ако размерът им е документално обоснован и пътуването е свързано с дейността. 


Следва обаче да се има пред вид, че когато дневните пари надвишат двукратния размер, определен по цитираните наредби, превишението представлява доход за лицето, наето по трудово правоотношение, който доход подлежи на облагане по ЗДДФЛ. Превишението следва да се включи в облагаемия доход, начислен за съответния месец на работника или служителя. Разходите за командировки на лица, наети по граждански договор, когато не превишават двойният размер съгласно наредбите за командировките, документално доказани са и са за сметка на възложителя не представляват доход за лицето и не подлежат на допълнително деклариране. Ако обаче едно или повече от тези условия не са изпълнени сумата, следва да се прибавя към договореното възнаграждение и съответно обложат по ЗДДФЛ. Данъкът по ЗДДФЛ в тези случаи е в размер 10 % и се удържа от ЮЛНЦ при изплащане на дохода, ако лицето, което получава дохода не е самоосигуряващо се лице. Данъкът се внася до последния ден на на месеца, следващ тримесечието, през който данъкът е удържан. За доходи, изплатени през последното тримесечие лицето може да избере дали да му се удържи данък или само да го внесе с подаване на годишната данъчна декларация.


Наем


ЮЛНЦ следва да внасят данък върху платения наем, ако наемодателят им е чуждестранно лице или местно физическо лице. Данъкът се удържа при плащането на наема и е в размер 10 на сто върху платената сума, като се приспадат 10 на сто нормативно признати разходи. Удържаният данък се внася до последния ден на месеца, следващ тримесечието, през който данъкът е удържан. ЮЛНЦ, което плаща наема и внася данъка, е задължено да издава за изплатения наем и за удържания данък "Сметка за изплатени суми" по образец, които предоставя на наемодателя. ЮЛНЦ, платци на наеми на физически лица, следва да ги включват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.


Санкцията за неподаване на ГДД или за неспазен срок на подаване е от 500 до 3000 лв. Ако в рамките на 12 месеца от наказателното постановление, ЮЛНЦ отново не подаде ГДД или не я подаде в срок, наказанието е от 1000 до 6000 лв. (повторност).


Социални разходи


Данъчната ставка за данъка върху разходите е 10 на сто. За социалните разходи в натура, данъчната основа е размера на начислените разходи, намалени с приходите, свързани с тези разходи за съответния месец. За социалните разходи за допълнително социално осигуряване и застраховка „Живот", данъчната основа е превишението над 60 лв. за всяко наето лице на месец. Ако обаче ЮЛНЦ има към момента на начисляване на разходите подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (напр. за данъци и задължителни осигуровки), с данък върху разходите се облага целия размер на начислените социални разходи. За социалните разходи за ваучери за храна, данъчната основа е отново превишението над 60 лв. за всяко лице на месец. Ако обаче не са спазени условията за разходи за ваучери за храна, размерът на облагаемата основа е целият размер на начислените разходи.


Разходи в натура (разходи, свързани с лично ползване на активите на ЮЛНЦ от служителите му)


ЮЛНЦ може да избере дали да извършва облагането на този вид разходи съгласно ЗДДФЛ (като доход на всеки служител поотделно, върху които се дължат осигуровки и данък) или по ЗКПО. Ако се избере ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.


При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи:


1. по съотношението:

а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или

б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство, или

2. по 50 на сто.

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножи по съотношението:

1. между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на съответното недвижимо имущество, или

2. между часовете на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общите часове на използване на недвижимото имущество.

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, различни от превозни средства и недвижимиимоти, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.


Виж още:

3.14. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ подлежат на данъчно облагане?

3.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама?

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация?