Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.14. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ, подлежат на данъчно облагане?

ЮЛНЦ, което извършва стопанска дейност и подлежи на облагане с корпоративен данък, е данъчно задължено лице за данъка върху разходите по чл. 204, т. 1 и т. 3от ЗКПО в случаите, когато е направило представителни разходи, свързани с дейността и разходи, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност или са предоставени за лично ползване на служителите. ЮЛНЦ е данъчно задължено лице за данъка върху разходите за частта от разходите, относима към стопанската дейност. Освен това ЮЛНЦ, което е работодател или възложител по договори за управление и контрол, независимо дали извършва стопанска дейност или не, е данъчно задължено лице по реда на чл. 204, т. 2 от ЗКПО за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура на служителите или на управителите, наети по договори за управление и контрол. Такива разходи са например: разходи за социални придобивки, изброени в чл. 294 от Кодекса на труда, извършени по определения в закона ред, разходи за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително здравно осигуряване, разходите за застраховка „Живот" и разходите за ваучери за храна, когато са издадени по предвидения в закона ред. Ако социалните разходи са направени не в натура, а в пари, същите не се облагат с данък върху разходите, а се облагат в лицата, които са ги получили по реда на ЗДДФЛ, за месеца, в който са ги получили. Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика.


Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, която се подава до 31 март на следващата година И се внася в същия срок.


Виж още:

3.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама?

3.07. Как се третират приходи и съответно разходи свързани с членски внос, встъпителните имуществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основаване на фондация ?

3.13. Как се третират разходи за командировки наем социални разходи и разходите в натура?