Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.15. Какви за задълженията на ЮЛНЦ за местни данъци и такси ?

По принцип ЮЛНЦ са задължени за:

  • Данък върху недвижимите имоти и такса смет;
  • Данък върху наследствата;
  • Данък върху даренията;
  • Данък при възмездно придобиване на имущество.

 

В определени случаи ЮЛНЦ се освобождават от местни данъци. Местните данъци и такси се заплащат в общината по седалище и адрес на управление на ЮЛНЦ или по банков път.

 

Общините издават удостоверения за дължими местни данъци и такси, но за разлика от НАП обаче, общините събират такса за тази услуга.


Виж още:

3.03. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

3.16. Дължат ли ЮЛНЦ такса смет, местен данък за МПС, патентен данък?

3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща?