Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.16. Дължат ли ЮЛНЦ такса смет, местен данък за МПС, патентен данък?

Такса смет


ЮЛНЦ, които са собственици на имоти заплащат такса смет (такса за битовите отпадъци) във връзка със следните услуги, които се извършват от общината:

  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
  • Чистота на териториите за обществено ползване.

Такса смет се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка. Основният метод, който ЗМДТ предвижда за определяне на размера на таксата е в левове според количеството на битовите отпадъци. Като алтернативен вариант, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци е предвидено размерът на таксата да се определи в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. . При прякото договаряне ЮЛНЦ следва да сключи договор с фирма, която извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и да подаде молба в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция „Регулиране на търговската дейност". Въз основа на подадените документи до 30 октомври кметът на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за които се допуска пряко договаряне. За определяне на такса за битовите отпадъци според количеството им съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване, ЮЛНЦ подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция „Регулиране на търговската дейност" декларация за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. В Столична община също така не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година. За целта обаче следва да бъде подадена декларация в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

 

Данък при придобиване на МПС


При придобиване на МПС ЮЛНЦ дължат данък в размер определен от общинския съвет,. Съгласно ЗМДТ обаче, данък не се дължи за придобити преди първата им регистрация в страната моторни превозни средства, внесени като нови. Данъкът се заплаща в общината по седалището на задълженото лице. Нотариалното прехвърляне на МПС се извършва след като нотариусът се убеди, че данъкът е платен - представя се писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство. Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат публични държавни и общински задължения, прехвърлянето се извършва след тяхното заплащане (представя се вносна бележка, платежно нареждане) или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Данък върху превозните средства Данъкът върху превозните средства се заплаща от собствениците на превозните средства. Собствениците на превозни средства следва да декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство . За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 31 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. Предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април ползват отстъпка в размер на 5 на сто. Данъкът се внася в общината по седалището на ЮЛНЦ. Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година. За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.


Патентен данък


ЮЛНЦ не подлежат на облагане с патентен данък.


Виж още:

3.15. Какви за задълженията на ЮЛНЦ за местни данъци и такси ?

3.06. Как се облагат приходите от авторски права и от преотстъпени права за разпространение на книги и филми?