Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
163.18. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може да ги ползва и как?

ЗКПО и ЗДДФЛ предвиждат данъчни облечения за дарители ЮЛ и ФЛ под формата на намаление на облагаемата основа с разходите за дарение до определен размер. За да се ползват тези данъчни облекчения, даренията трябва да бъдат направени в полза на организации и лица, изчерпателно изброени в закона при спазване на определени условия.


За физически лица


Законодателят е следвал аналогичен подход и при данъчните облекчения за дарители – ФЛ (чл. 22 от ЗДДФЛ). Условията са аналогични с тези по чл. 31 от ЗКПО, но съществуват и някои различия. Основната разлика обаче е, че за ФЛ законът допуска в общия случай признаване на разход за дарение до 5 на сто от общата сума на данъчните основи по ЗДДФЛ. Това облекчение се допуска за дарения в полза на: 

 • здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето; 
 • лечебни заведения; 
 • специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика; 
 • детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; 
 • бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; 
 • регистрирани в страната вероизповедания; 
 • специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; 
 • Българския Червен кръст; 
 • културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; 
 • юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; 
 • фонд "Енергийна ефективност"; 
 • комуни за лечение на наркозависими; 
 • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ); 


Даренията за култура се насърчават с признаване на разход до 15 на сто. Признатият разход за дарение е до 50 на сто, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция. Както и за ЮЛ, общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи на ФЛ. По принцип данъчните облекчения по ЗДДФЛ се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен. Съгласно чл. 49 от ЗДДФЛ, за лицата, които работят само по трудово правоотношение, данъчното облекчение за дарение може да се ползва и чрез работодателя, при изчисляване на годишния размер на дължимия данък, при условие че работникът/служителят предостави на своя работодател в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 на ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен.'


За юридически лица


Съгласно чл. 31 от ЗКПО, на задължените за корпоративния данък ЮЛ се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: 

 • здравни и лечебни заведения; 
 • социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
 • детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; • бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; 
 • регистрирани в страната вероизповедания; 
 • специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; 
 • хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; 
 • лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; • Българския Червен кръст; 
 • социално слаби лица; 
 • деца с увреждания или без родители; 
 • културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; 
 • юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 • Фонд "Енергийна ефективност"; 
 • комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; 
 • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
 • социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели.


В по-голям размер, до 50 на сто от счетоводната печалба, се признават разходи за дарения, когато са направени в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция. Данъчният закон насърчава и меценатството като признава счетоводните разходи за безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба. В пълен размер се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища. Следва да се има пред вид обаче, че общият размер на признатите разходи за дарения, изброени по-горе не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба. 


Ако при проверка или ревизия от НАП се установи, че с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен, разходът за дарение няма да бъде признат и ще формира постоянна положителна данъчна разлика, т.е. никога няма да бъде признат за данъчни цели. Това означава че ще трябва да се заплати данък от 10 % върху размера на дарението или частта от дарението, с която е намален финансовия резултат. За всички случаи на дарение, извън изброените в чл. 31 от ЗКПО разходите за дарение не се признават и формират постоянна положителна данъчна разлика.


Виж още:

3.02. Какви са функциите на НАП – какви данъци събира, в какъв срок и какви удостоверения издава

3.05. Кака се третират разходи за спонсорство, дарение и реклама?

3.17. Данък върху дарение – кой го дължи, кога и как се декларира и заплаща?