Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
233.22. Начисляване, деклариране и внасяне на ДДС от регистрирано лице

Задължението за начисляване на данъка предвижда, че регистрираното по ЗДДС лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като извърши следните действия: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по ЗДДС за този данъчен период; 3. посочи документа в дневника за продажбите (покупките при ВОП) за съответния данъчен период. Декларирането се осъществява посредством подаване месечна справка-декларация, която са изготвя на базата на дневник за покупките и дневник за продажбите. Справката-декларация се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася декларацията. Ако данъчният резултат за съответния период е данък за внасяне, сумата следва да постъпи по съответната сметка на НАП в срока за подаване на справка-декларацията, т.е. не по-късно от 14 ден на месеца, следващ съответния данъчен период.


Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

3.25. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над 20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?