Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.26. Какво се включва в чл. 44 от ЗДДС? Ако ЮЛНЦ извършва свързана стопанска дейност, тя би ли се третирала като освободена по смисъла на чл. 44?

За да бъде класифицирана една доставка като освободена доставка с нестопански характер съгласно чл. 44 от ЗДДС следва да бъдат изпълнени кумулативно следните условия:

  • Доставчик на услугата следва да е организация, която не е търговец, поставяща си цел от политически, синдикален, религиозен патриотичен, философски, филантропски граждански характер или организация по чл. 39, 40, 41, 42 от ЗДДС;2
  • Доставката следва да е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за дейността на лицата. В случаите на организации от политически, синдикален, религиозен патриотичен, философски, филантропски, граждански характер доставката може да бъде и във връзка с постигане на поставените цели или доставка на стоки и предоставяне на услуги на членовете им срещу членски внос;
  • Доставките на водят до нарушаване на правилата на конкуренцията.


На базата на посоченото може да се заключи, че ако ЮЛНЦ извършва доставки на стоки и/или услуги, които са свързани с постигането на целите, които си е поставило и доколкото не нарушава правилата на конкуренция, тези доставки следва да се третират като такива с нестопански характер и съответно да бъдат освободени от облагане с ДДС. За да може да се направи преценка относно това доколко извършваните доставки са свързани с целите на ЮЛНЦ следва във всеки конкретен случай да се анализират договорните отношения на ЮЛНЦ, отнасящи се до стопанската му дейност, както и съответствието им с поставените цели в устава на ЮЛНЦ. Ако доставките водят до нарушаване на правилата на конкуренция и/или не са свързани с осъществяване на поставените цели от ЮЛНЦ, то те следва да се третират като облагаеми.


Виж още:

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?

2.03. Могат ли НПО да извършват политическа, религиозна или синдикална дейност?