Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
234.01. Как се учредява сдружение?

ЗЮЛНЦ съдържа изискване за минимален брой учредители на сдружение. При учредяване на сдружение в частна полза са необходими минимум три лица, без значение дали са физически лица или юридически. Така например сдружение в частна полза може да се учреди от две дее­способни физически лица и едно юридическо или от три дееспособни физически и т. н. За сдружение в обществена полза е поставено по-високо изискване – минимум седем дееспособни физически или три юридически лица.


За да се учреди едно сдружение е необходимо да бъде проведено учредително събрание, на което да се вземат три важни решения: единодушното волеизявление за учредяване на конкретното сдружение (посочено с неговите правно индивидуализиращи белези като наименование, седалище и адрес на управление, определяне на статута в частна или в обществена полза, срок на съществуване или прекратително условие), единодушно приемане на Устава и определянето на първия състав на управителните органи. Решенията, които се вземат на учредителното събрание, се отразяват в протокол, който следва да бъде подписан от всички учредители.


В протокола трябва да бъдат посочени личните данни на учредителите. За физическите лица следва да са посочени три имена и ЕГН, а за юридическите лица – наименование, ЕИК, данни за лицето, подписало документите за учредяване от името на юридическото лице – учредител. Възможно е, вместо устава и учредителния протокол да бъдат под­писани от всички учредители, тези два документа да ги подпишат председателстващият учредителното събрание и протоколиращият (надлежно избрани от учредителното събрание), а учредителите да се подпишат в отделни нарочни списъци (това се прилага при учредяване на сдружения с голям брой учредители).


Виж още:

1.06. Кой може да бъде учредител на НПО?

1.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО?

4.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?