Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
234.02. Какво представлява Уставът на едно сдружение и какво трябва да съдържа той?

Уставът е най-важният вътрешноорганизационен документ за едно сдружение. Отношенията, които се уреждат от този документ, имат строго вътрешно организационен характер, т.е. с него се пораждат права и задължения само за членовете на сдружението. Най-общо отношенията, които се регулират с устава са три групи – организационни, имуществени и неимуществени. Организационните са свързани с начините на функциониране на самото сдружение, което означава структура, правомощия и вземане на решения на органите на управление. Уредбата на имуществените отношения включва правила относно встъпителните имуществени вноски и членския внос на сдружението, управление и разходване на имуществото на сдружението, правила за имуществото при ликвидация и други. Неимуществените отношения са всички отношения в рамките на сдружението, които не са свързани с материални права и задължения – например правото на информация за дейността на сдружението или възможността членовете да се ползват от резултатите от дейността му, да правят предложения за развитие на сдружението и неговите програми.

 

ЗЮЛНЦ определя някои въпроси, които задължително следва да бъдат регламентирани в устава. Това е така нареченото необходимо съдържание на устава на сдружението. То включва:

  • Наименованието, седалището на сдружението и дали съществуването му е ограничено със срок или не;
  • Целите и средствата за тяхното постигане;
  • Дали сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза;
  • Предмета на допълнителна стопанска дейност на сдружението, ако ще извършва такава;
  • Органите на управление, техните правомощия, както и начина на свикване и вземане на решения;
  • Правилата относно дейността на клонове на сдружението;
  • От кого и как се представлява сдружението;
  • Правилата относно възникване и прекратяване на отношения с членовете, както и реда за уреждане на имуществените отношения с тях при прекратяване на членството им;
  • Реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
  • Как ще се разпределя имуществото, останалото след удовлетворяване на кредиторите, при прекратяване на сдружението.

 

Наред с тези въпроси уставът може да включва всякакви допълнителни правила, касаещи сдружението, неговите членове, органи, дейност и т.н.

 

При изготвяне на устав на сдружение следва внимателно да се спазват изискванията на закона, тъй като в ЗЮЛНЦ има правила, които не могат да бъдат променяни от учредителите/членовете на сдружението. Например изискването, че всеки член на сдружението има право само на един глас в Общото събрание. Друга част от правилата в ЗЮЛНЦ са незадължителни и дават възможност за свободна преценка от страна на учредителите/членовете как да се реши даден въпрос. Например какъв да бъде редът за уведомяване на членовете при свикване на Общото събрание на сдружение.


Виж още:

1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел – видове НПО, подкрепа от държавата

1.12. Какви цели може да има едно НПО и какви дейности може да извършва за постигането им?

1.13. Какво означава определянето на едно ЮЛНЦ за извършване на дейност в частна или в обществена полза?