Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
234.03. Как се регистрира сдружение – необходими документи

Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на сдружението се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

 

Задължителните документи, които трябва да приложите при регистрацията на сдружението в Регистъра на ЮЛНЦ, са описани в чл. 33п от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (Наредбата) и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Стъпка 1: При учредяването на сдружението подготвяте следния задължителен комплект от документи:

 

1) Протокол от Учредителното събрание - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, в който се съдържат:

  • Решението за учредяване на сдружението;
  • Решението за приемане на Устава на сдружението;
  • Решението за избор на членовете на Управителния съвет;
  • Решението за избор на представляващ/и сдружението*;

2) Копие (препис) от Протокола с Решението за учредяване на сдружението, в което личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителите, съответно – имената и ЕИК номерата, ако са юридически лица.


3) Списъкът на учредителите – подписан саморъчно от всеки един от учредителите;


4) Копие (препис) от Списъка на учредителите, в което личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителите, съответно – имената и ЕИК номерата, ако са юридически лица;


5) Ако един или повече от учредителите са български юридически лица – Протокол с Решенията на компетентния орган на това юридическо лице - учредител, за участието му в учредяването на новото сдружение и за определянето на негов представител в органите на сдружението - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;


6) Ако един или повече от учредителите са чуждестранни юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ или не са учредени по българския закон - Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;


7) Устав на сдружението;


8) Копие (препис) на Устава на сдружението, в който личните данни на учредителите (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на учредителите, съответно – имената и ЕИК номерата, ако са юридически лица;


9) Образец от подписа на представляващия (т. нар. Спесимен) - подписан саморъчно от лицето, избрано за представляващ, без нотариална заверка на подписа;


10) Вносна бележка или приходен касов ордер за извършени първоначални имуществени вноски - САМО ако такива са били предвидени при учредяването;


11) Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) – подписана от заявителя – представляващ сдружението;


12) Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява сдружението -Пълномощно (без нотариална заверка) И Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ);

 

13) Документ за платена държавна такса – 50 лв. при подаване на заявлението на гише, съотв. 25 лв. – по електронен път с електронен подпис.

 

* Ако решението за избор на представляващ/и се взима от Управителния съвет на сдружението, към комплекта документи се прилага и:

 

14) Протокол от Управителния съвет с Решение за избор на представляващ/и на сдружението - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола И Присъствен списък със саморъчните подписи на присъствалите членове на Управителния съвет.

 

15) Копие (препис) от Протокола от Управителния съвет И Присъствения списък, в които личните данни на членовете на УС (ЕГН-та, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите имена на членовете на УС, съответно – имената и ЕИК номерата, ако са юридически лица.

 

Важно! Документите, които се прилагат към заявлението, могат се представят в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заверено копие.

 

Стъпка 2: Заявление А15 (по образец) за вписване на обстоятелства относно сдружение – попълвате полетата с основната информация за сдружението:

 

• Идентификация – не се попълва при първоначална регистрация;

• Допълнително заявление – „няма", освен ако няма нужда да добавяте друго заявление (в случая - за допълнителни заявители, които представляват сдружението заедно (З1);

• Вид на вписването - „Първоначално вписване";

• (1.) Данни на заявителя – три имена, ЕГН/ЛНЧ на законния представляващ и качество на заявителя – лице, представляващо сдружението (ако има двама или повече души, които представляват сдружението заедно – в следващите полета се посочват и техните данни). Ако законният представляващ няма ЕГН или личен номер на чужденец – попълват се и полетата за място на раждане и постоянен адрес). Ако заявлението се подписва и подава от адвокат с изрично пълномощно – попълват се само неговите данни.

• (2.) Наименование на сдружението – на български език (без обозначение на вида „сдружение" в името) и на (4.) чужд език (с обозначение на вида „Association" или се посочва начинът, по който наименованиеto се изписва на латиница, попълването на това поле не е задължително).

• (5.) Седалище и адрес на управление – задължително. Контактна информация (телефон, имейл, интернет страница) – попълва се по желание.

• (5а.) Адрес за кореспонденция с НАП – САМО ако сдружението има друг офисен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление;

• (6б.) Цели на сдружението – преписват се дословно, както са описани в Устава;

• (6в.) Средства за постигане на целите – преписват се дословно, както са описани в Устава;

• (6г.) Предмет на допълнителна стопанска дейност – САМО ако има такава - преписва се дословно, както е описан в Устава;

• (6а.) Код КИД: 94.99. Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде – попълването на това поле не е задължително.

• (10а.) Представляващи – Три имена, ЕГН/ЛНЧ, държава и длъжност на представляващия/представляващите сдружението (например, на Председателя на Управителния съвет и евентуално, ако има – на друг/и представляващ/и член/ове на Управителния съвет, Заместник-председател на УС);

• (11.) Начин на представляване - попълва се САМО ако има повече от един представляващи. Ако в Устава е написано „заедно и поотделно", това трябва да изпишете в полето „по друг начин".

• (12г.) Органи – изписват се САМО имената на органите (например, Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, съответно само Управител и други подобни).

• (12д.) Органи на управление – посочват се поотделно имената, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ, държава, чуждестранно ЮЛ (ако има такова) на членовете на Управителния съвет, съответно – на Управителя, както и датата на изтичане на мандата на този орган и начинът, по който се определя.

• (17.) Специални условия – ако например има специфични правила при определяне на действителния собственик на сдружението.

• (17а. или 17г.) Определение за извършване на дейност в обществена или в чатна полза – маркира се видът на дейността.

• (25б.) Общ размер на първоначалните имуществени вноски – попълва се САМО ако при учредяването на сдружението е била внесена сума като първоначален членски внос.

• Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път – попълва се имейлът, на който искате да получите информация от Агенция по вписванията при евентуален отказ или указание.

• Адрес на територията на страната за получаване на отказ – попълва се САМО ако не е посочен имейл.

• В полето „Приложения" се маркират кутийките „Приложени документи":


1. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

2. Доказателства за извършени първоначални имуществени вноски (само ако е приложимо);

3. Документ за внесена държавна такса;

4. Образци от подписите на лицата, които представляват сдружението;

5. Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само ако е приложимо);

6. Образци от подписите на лицата;

7. Препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

8. Решение за учредяване на сдружението;

9. Решение на съответния орган за юридическо лице - учредител за участие в сдружението (ако е приложимо);

10. Решение на съответния орган за юридическо лице - учредител за участие в сдружението (ако е приложимо);

11. Решение на учредителите за избор на управителен орган;

12. Решение за избор на представляващ/и;

13. Устав;

 

И САМО ако заявлението се подава на гише от пълномощник:


14. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя;

15. Дописва се „Пълномощно".


• Накрая заявлението се подписва от заявителя.


ВНИМАНИЕ! Ако Заявление А15 се подава на гише в Регистъра на ЮЛНЦ от лице, което не представлява сдружението, но има писмено пълномощно за това, то Заявлението трябва да се подпише от законния представляващ пред нотариус за нотариална заверка на подписа. В този случай пълномощното не трябва да е с нотариална заверка. Заедно с пълномощното към Заявлението се прилага и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя, която се подписва от пълномощника.


Стъпка 3: Намирате къде се намира най-близкият до Вас Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ или влизате в сайта на Регистъра – www.brra.bg - и с електронен подпис подавате комплекта документи за регистрация на сдружението.

 

Стъпка 4: От сайта на Регистъра на ЮЛНЦ, секция „Справки" регулярно проверявате „По входящ номер на заявление" за регистрацията на сдружението. Когато бъде регистрирана в Агенция по впиванията, организацията ще има създадена отделна партида и ЕИК номер.


Виж още:

1.11. Кога възниква едно НПО и какъв е смисълът от вписването му в Регистъра на НПО?

1.24. Как се подават документи в Регистъра на ЮЛНЦ?

1.25. Какви са таксите на Регистъра на ЮЛНЦ и как се плащат?